ญี่ปุ่นปรับค่ามาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง ในสินค้าเกษตร 7 ชนิด และวิธีทดสอบ Propham

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ปรับปรุงค่ามาตรฐานสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตรตามกฎหมายสุขอนามัยอาหาร (Food Sanitation law) ที่กำหนดมาตรฐานสารเคมีตกค้าง (Maximum residue limits : MRLs) สำหรับสารเคมีทางการเกษตร (Agricultural chemicals) สารเจือปนในอาหารสัตว์ (Feed additives) และยาสัตว์ (Veterinary drug) จำนวน 7 ชนิด ดังนี้

  1. Difenoconazole
  2. Pyraziflumid
  3. Flutianil
  4. Folpet
  5. Metaflumizone
  6. Mepiquat Chloride
  7. Abamectin

MHLW พิจารณากำหนดวิธีทดสอบสำหรับสาร Propham ซึ่งกฎหมายญี่ปุ่นห้ามมิให้มีการตกค้างในอาหาร ทุกประเภท วิธีทดสอบที่กำหนดมี Limit of Quantification ณ ระดับ 0.01 mg/kg

          ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลมาตรฐานปริมาณสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหารฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.acfs.go.th/news/docs/Earlywarning_acfs_27_11_60.pdf  

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. ญี่ปุ่นพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าง 7 รายการ และวิธีทดสอบ Propham.  http://www.acfs.go.th/news/docs/acfs_27-11-60. pdf. สืบค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2560.

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

จีน ห้ามค้า-บริโภคสัตว์ป่าทุกชนิด

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติสูงสุดของจีน ประกาศห้ามการซื้อขายสัตว์ป่า และการบริโภคสั...

EU ปรับปรุงปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช 22 ชนิด

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ  COMMISSION REGULATION (EU) 2020/856 of 9 June 2020 amending Annexes II and III to Re...