อินเดียประกาศมาตรฐานอะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) ในผลหมาก (Areca nut or Betel nut)

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐาน (สารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้าง) ครอบคลุมข้อ 2.2 สารปนเปื้อนและสารพิษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐาน (สารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้าง) เรื่อง อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) ในผลหมาก (Areca nut or Betel nut) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใน Official Gazette (ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2561) เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ปริมาณที่อนุญาตให้พบ อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) ในผลหมาก (Areca nut or Betel nut)

ลำดับ

ชื่อสารปนเปื้อน

ชนิดของอาหาร

ปริมาณที่อนุญาตให้พบได้

1

 

อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin)

 

 

ผลหมาก

(Arecanut or Betelnut)

15 µg/kg

ที่มา :  Food Safety and Standards Authority of India. Gazette notification of Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Second Amendment Regulation, 2017 regarding fixation of the limits of aflatoxin in areca nut. http://www.fssai.gov.in/home/fss-legislation/notifications/gazette-notification.html. สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2561.

download PDF

Related Articles

เครือรัฐออสเตรเลียเพิ่มเติมสารตกค้างสูงสุด (MRLs) 19 ชนิด

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 หน่วยงานมาตรฐานสินค้าอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Food Standards Australia New Zealand : FSANZ) ประกาศเพิ่มเติมสารเคมีทา...

EU เพิ่มค่าการตกค้าง ของ Histamine และการสุ่มตรวจในน้ำปลา

EU เพิ่มค่าการตกค้าง ของ Histamine และการสุ่มตรวจในน้ำปลา                  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ...