อินเดียประกาศเพิ่มเติมมาตรฐานแป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Sago)

อินเดียประกาศเพิ่มเติมมาตรฐานแป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Sago)

          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขระเบียบความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐาน (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุเจือปนอาหาร) ครั้งที่ 15 ปี 2560 เรื่อง เพิ่มเติมมาตรฐานแป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Sago) ซึ่งมาตรฐานนี้บังคับรวมถึงสตาร์ซสาคูที่สกัดมาจากปาล์มสาคู (Metroxylon sagu and M.rumphii) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใน Official Gazette (ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Sago) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสตาร์ซ (starch) ที่ได้จากรากมันสำปะหลัง (Manihot esculenta crantz syn. Utilissima) แป้งมันสำปะหลังต้องสะอาด เม็ดแป้งต้องมีลักษณะกลมหรือเป็นรูปไข่ สีต้องมีความสม่ำเสมอ รูปร่าง ขนาด รสชาติและสีเป็นไปตามลักษณะเฉพาะของแป้งมันสำปะหลัง
  2. แป้งมันสำปะหลังต้องปราศจากแมลงทั้งแมลงที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต สิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอม เชื้อราที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

ที่มา :  Food Safety and Standards Authority of India. Standards relating to Tapioca Sago. http://www.fssai.gov.in/home/fss-legislation/notifications/gazette-notification.html. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

USA ออกคำแนะนำค่าโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุ

USA ออกคำแนะนำค่าโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุ                    ผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกาได้...

EU ปรับลดปริมาณ BPA ในบรรจุภัณฑ์

 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากกรมการค้าต่างประเทศว่า สหภาพยุโรปได้แจ้งต่อองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) เ...