อินโดฯ ปรับปรุงมาตรการนำเข้าพืชสวน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 กระทรวงการค้าอินโดนีเซียได้ออกประกาศว่าด้วยการนำเข้าพืชสวนฉบับใหม่ (30/M-DAG /PER/5/2017) ซึ่งเพิ่มรายการ “พืชสวนและสินค้าแปรรูป” ที่อยู่ภายใต้การกำกับของมาตรการนี้ และขอบเขตระยะเวลาการดำเนินการยื่นขออนุญาตนำเข้าสินค้าพืชสวน

 การออกประกาศฉบับนี้ เป็นการเพิ่มรายการ “พืชสวนและสินค้าแปรรูป” จากเดิมที่มี 39 รายการ เป็น 54 รายการ ได้แก่ กระเทียม มังคุด แก้วมังกร มะนาว ลำไยแห้ง พริกแห้ง พริกป่น/บด น้ำส้ม และน้ำองุ่น และอนุญาตให้ผู้นำเข้าดำเนินการยื่นขออนุญาตนำเข้าสินค้าพืชสวนได้ตลอดทั้งปี (จากเดิมที่กำหนดให้ยื่นขออนุญาตได้ 2 ครั้งต่อปี) ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าพืชสวนของไทยไปยังอินโดนีเซีย โดยเฉพาะหอมแดงและพริก เนื่องจากประกาศดังกล่าวได้ยกเลิกการกำหนดราคาอ้างอิง (Reference price) ในการนำเข้า

         อย่างไรก็ตาม ผู้นำเข้ายังคงต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ในการยื่นขอเอกสารแนะนำการนำเข้าสินค้าดังกล่าว (RIPH) และนำเข้าสินค้าผ่านด่านที่กำหนดไว้เท่านั้น

download PDF

Related Articles

USA อาจถอดถอน PHOs จากบัญชีรายชื่อ GRAS

USA อาจถอดถอน PHOs จากบัญชีรายชื่อ GRAS               องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA : U.S. Food and Dr...

EU แก้ไขขอบเขตการตรวจ ณ ด่านต่างๆ

EU แก้ไขขอบเขตการตรวจ ณ ด่านต่างๆ เ มื่ อ วั น ที่ 10  ตุ ล า ค ม 2 5 5 7 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Decision 2014...