EU เปิดใช้ระบบ E-Certificate สินค้า Organics

สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกประกาศกฎระเบียบการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) สำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organics) ที่จะนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าจากประเทศผู้ผลิตต้นทาง และยังเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/styles/header_image_breakpoints_theme_europa_mobile_2x/public/organic_products.jpg?itok=1Bl3uCQ-

 

          ระบบ E-Certificate ดังกล่าว เป็นการผนวกรวมอยู่ภายใต้ระบบการตรวจสอบย้อยกลับ (Traces) ของสหภาพยุโรป ที่ผู้ค้าและหน่วยงานกำกับดูแลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

          กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560 เป็นต้นไป และจะยังอนุญาตให้ใช้เอกสารใบรับรองแบบเดิมได้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

download PDF

Related Articles

EU ประกาศรายชื่อ CA และ CB สินค้าเกษตรอินทรีย์

EU ประกาศรายชื่อ CA และ CB สินค้าเกษตรอินทรีย์               ตามที่สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจาสหภาพ...

สหภาพยุโรปกำหนดปริมาณที่บริโภคได้ของแคดเมียมในอาหาร

สหภาพยุโรปกำหนดปริมาณที่บริโภคได้ของแคดเมียมในอาหาร             หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่ง...