USDA ชี้แจงและเปิดรับความคิดเห็น การใช้ฉลาก ““Healthy”

องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S FDA) จัดการประชุมสาธารณะเพื่อหารือถึงความเหมาะสมและความหมายที่ชัดเจนของคำว่า “Healthy” ที่จะถูกเพิ่มบนฉลากอาหาร โดยเป็นแนวทางให้แก่ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้คำดังกล่าวบนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันพบว่าผู้บริโภคแต่ละวัยตีความหมายและปริมาณสารอาหารในความหมายของคำว่า Healthy ที่แตกต่างกัน

          ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ติดฉลาก “Healthy” ว่าอาหารดังกล่าวมีสารอาหารตรงตามฉลากหรือไม่ เพื่อป้องกันผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการตีความที่ไม่ชัดเจนไปในทางที่ผิด รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร “Healthy” ที่ถูกต้อง

          อย่างไรก็ตาม U.S FDA ได้เปิดรับความคิดสาธารณะซึ่งสามารถส่งความคิดเห็นได้ทาง https://www.regulations.gov ภายในวันที่ 26 เมษายน 2560

download PDF

Related Articles

ออสซี่ออกหลักเกณฑ์ฉลาก COOL

ออสซี่ออกหลักเกณฑ์ฉลาก COOL                 รัฐสภาออสเตรเลียประกาศรับร่า...

EUเตรียมปรับปรุงมาตรการ ป้องกันความเสี่ยงในเนื้อสุกร

EUเตรียมปรับปรุงมาตรการ ป้องกันความเสี่ยงในเนื้อสุกร             สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรแ...