USDA ชี้แจงและเปิดรับความคิดเห็น การใช้ฉลาก ““Healthy”

องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S FDA) จัดการประชุมสาธารณะเพื่อหารือถึงความเหมาะสมและความหมายที่ชัดเจนของคำว่า “Healthy” ที่จะถูกเพิ่มบนฉลากอาหาร โดยเป็นแนวทางให้แก่ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้คำดังกล่าวบนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันพบว่าผู้บริโภคแต่ละวัยตีความหมายและปริมาณสารอาหารในความหมายของคำว่า Healthy ที่แตกต่างกัน

          ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ติดฉลาก “Healthy” ว่าอาหารดังกล่าวมีสารอาหารตรงตามฉลากหรือไม่ เพื่อป้องกันผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการตีความที่ไม่ชัดเจนไปในทางที่ผิด รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร “Healthy” ที่ถูกต้อง

          อย่างไรก็ตาม U.S FDA ได้เปิดรับความคิดสาธารณะซึ่งสามารถส่งความคิดเห็นได้ทาง https://www.regulations.gov ภายในวันที่ 26 เมษายน 2560

download PDF

Related Articles

ร้านค้าใน EU ตื่นตัวร่วมนโยบายรักษ์โลก เน้นขายสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร้านค้าใน EU ตื่นตัวร่วมนโยบายรักษ์โลก เน้นขายสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม             กลุ่ม...

อินเดียแก้ไขมาตรฐานสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้างปริมาณโลหะหนักตกค้างสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ในอาหาร

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมายควา...