UAE ปรับระบบการยื่นขอฮาลาลสินค้าไทย

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เปิดเผยข้อมูลการปรับเปลี่ยนระบบการยื่นขอระบบฮาลาลสำหรับสินค้าอาหารไทยที่ต้องการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ซึ่งแต่เดิมจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) เพียงหน่วยงานเดียว มาเป็นการปรับระบบการยื่นจดทะเบียนสินค้าแยกจากการขึ้นทะเบียนโรงเชือด โดยอยู่ภายใต้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 หน่วยงาน ซึ่งจะเริ่มบังคับกฎระเบียบดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

          สำหรับกระบวนการส่งสินค้าเพื่อไปขายยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการขึ้นทะเบียนใหม่ ดังนี้

  1. การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรอง
  • ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  • ยื่นคำร้องขอรับรองและชำระค่าธรรมเนียมรายปีต่อ Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA)
  • ยื่นเอกสารขอรับรองต่อ GCC Accreditation Center
  1. การขึ้นทะเบียนโรงเชือด
  • ดำเนินการโดยบริษัทผู้ผลิต
  • ยื่นคำร้อง, เอกสารและชำระค่าธรรมเนียมรายปีต่อ UAE Ministry of Climate Change and Environment

http://www.moccae.gov.ae

download PDF

Related Articles

จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้ วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 2 ชนิด

จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้ วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 2 ชนิด                  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 สำ...

ความสุขที่มากกว่าของหมูออสซี่ หลังออสเตเรียยกเลิกใช้คอกแบบซอง

ความสุขที่มากกว่าของหมูออสซี่ หลังออสเตเรียยกเลิกใช้คอกแบบซอง               &...