อินเดียแก้ไขมาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวด (นอกเหนือจากน้ำแร่ธรรมชาติ)

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐาน (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุเจือปนอาหาร) เรื่อง มาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวด (นอกเหนือจากน้ำแร่ธรรมชาติ) ประกอบด้วยเกณฑ์ทางจุลชีววิทยา ทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพ สารที่ไม่พึงประสงค์ ปริมาณสารพิษ สารกัมมันตรังสีตกค้าง และสารเคมีกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 เกณฑ์ทางจุลชีววิทยา (Microbiological Requirements)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพ (Organoleptic and physical parameters)

ตารางที่ 3 เกณฑ์ทั่วไปสำหรับสารที่ไม่พึงประสงค์ (General parameters concerning substances undesirable in excessive amounts)

ตารางที่ 4 เกณฑ์ปริมาณสารพิษ (Parameters concerning toxic substance)

ตารางที่ 5 เกณฑ์สารกัมมันตรังสีตกค้าง (Parameters concerning radio-active residues)

ตารางที่ 6 เกณฑ์สารเคมีกำจัดแมลงและศัตรูพืชตกค้าง (Parameters concerning pesticide residue)

ที่มา :  Food Safety and Standards Authority of India. Packaged Drinking Water (other than Mineral Water). http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Gazette_Notification_PDW_21 _11_2016.pdf. 19 พฤศจิกายน 2559.

download PDF

Related Articles

ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ปรับปรุงเนื้อหากฎระเบียบ 2 ฉบับ

ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ปรับปรุงเนื้อหากฎระเบียบ 2 ฉบับ                  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเก...

สหภาพยุโรปออกมาตรการคุมเข้ม Dioxin contamination

สหภาพยุโรปออกมาตรการคุมเข้ม Dioxin contamination คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศมาตรการด้านความ ปลอดภัยอาหารสำหรับปีองกันการปนเป็นอนุสารไดออกซินและพีซีบี ...