ควีนแลนส์ บังคับกฎหมายความปลอดภัยชีวภาพ

รายละเอียดภายในกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพของรัฐควีนส์แลนด์ มีใจความสำคัญของการบังคับใช้ครอบคลุมหลายด้าน ดังนี้

  1. กำหนดความรับผิดชอบของผู้ผลิตภาคเกษตรต่อการจัดทำแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ      “Farm Biosecurity Action Plan” ซึ่งให้ความสำคัญทั้งปัจจัยการผลิต บุคลากร การปฏิบัติกิจกรรมในแปลงปลูกหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ การกำจัดสัตว์รบกวนและศัตรูพืช จนถึงการเก็บบันทึกข้อมูล   การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  2. แนวทางปฏิบัติภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น
  3. รายการโรคและศัตรูพืชกักกัน
  4. กำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจากกฎหมายจำนวน 6 ฉบับ ที่จะยกเลิกบังคับใช้ต่อไป ได้แก่
  • กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร
  • กฎหมายว่าด้วยการเลี้ยงผึ้ง
  • กฎหมายว่าด้วยการจัดการโรคระบาดในปศุสัตว์
  • กฎหมายว่าด้วยการอารักขาพืช
  • กฎหมายว่าด้วยโรคพืชในป่าไม้
  • กฎหมายว่าด้วยพันธุ์สัตว์

ทั้งนี้ นอกจากรัฐควีนส์แลนด์แล้ว คาดการณ์ว่ารัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียก็จะประกาศบังคับใช้กฎหมายในลักษณะเดียวกันภายในปี 2560 เพื่อเป็นกลไกการป้องกันความปลอดภัยทางชีวิภาพในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของรัฐบาลกลาง (Australian Government’s Biosecurity Act of 2015) ซึ่งประกาศใช้แทนกฎหมายฉบับเก่า (Quarantine Act of 1908) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. Australian Government’s Biosecurity Act of 2015

          http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/legislation/new-biosecurity-legislation

ที่มา : วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

download PDF

Related Articles

แคนาดาอาจเพิ่มชื่อ Acrylamide ในกลุ่มสารพิษในอาหาร

แคนาดาอาจเพิ่มชื่อ Acrylamide  ในกลุ่มสารพิษในอาหาร แคนาดาอาจเพิ่มชื่อ ในกลุ่มสารพิษในอาหาร Acrylamide ในกลุ่มรายชื่อสารพิษเพราะมีความเป็นไปได...

จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร เพิ่มเติม 10 ชนิด

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ศูนย์ประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอยภัยแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (China National Center for Food Safety Risk Assessmen...