จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร เพิ่มเติม 10 ชนิด

ลำดับ

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

หน้าที่

หมวดอาหารที่ประยุกต์ใช้

1

Ammonium carbonate

สารทำให้ขึ้นฟู (Leavening agent)

บิสกิต (Biscuits)

2

6- methyl heptanal

วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoring)

อาหารทุกชนิด

(ยกเว้นหมวดอาหารที่แสดงในตาราง B.1 ใน

GB 2760-2014 )

3

N-(2-Isopropyl-5-Methyl cyclohexyl) Cyclopropyl formamide

วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoring)

4

4-hydroxy-4-methyl-5-hexanoic acid γ-lactone

วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoring)

5

Furfuryl 2- methyl-3- furyl disulfides

วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoring)

6

4- caproleic acid

วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoring)

7

2-(4-methyl-5-thiazolyl) ethanol propionic ester

วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoring)

8

4,5- octanedione

วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoring)

9

Ethyl 5-hydroxydecanoate

วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoring)

10

Dioctyl adipate

วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoring)

ที่มา : Chemlinked. China to Approve Ten New Food Additives. https://food.chemlinked.com/news/food-news/china-approve-ten-new-food-additives.

สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2559.

download PDF

Related Articles

EFSA ยื่นเสนอแก้ไขปริมาณวิตามินเอในอาหารสัตว์

EFSA  ยื่นเสนอแก้ไขปริมาณวิตามินเอในอาหารสัตว์ คณะทำงานย่อยของหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป เสนอปรับแก้ไขกฎข้อระเบียบเรื่องระดับว...

“GreenPla” ฉลากสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ของญี่ปุ่น

“GreenPla”  ฉลากสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ของญี่ปุ่น               &...