ผู้ประกอบการเตรียมต่ออายุการจดทะเบียน USFDA

องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ประกาศแจ้งเตือนโรงงานผลิต-แปรรูปอาหาร-อาหารสัตว์” ส่งออกสหรัฐฯ ได้ประกาศแจ้งเตือนสถานประกอบการผลิต-แปรรูปอาหารและอาหารสัตว์ที่จดทะเบียนในระบบ FDA Unified Registration and Listing System (FURLS) หรือ FDA Industry System เตรียมต่ออายุการจดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559 ก่อนถูกถอนการอนุญาต-ระงับนำเข้า เผยเตรียมใช้แบบฟอร์มใหม่ในอนาคตอันใกล้ (ระบบต่ออายุการจดทะเบียนจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 (ตามเวลาในสหรัฐอเมริกา))

          การออกประกาศแจ้งเตือนดังกล่าว เป็นไปตามมาตรา 102 ของกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัย (Food Safety Modernization Act: FSMA) ที่ได้กำหนดให้สถานประกอบการที่ผลิตหรือส่งออกสินค้าอาหารไปจำหน่ายในสหรัฐฯ ต้องต่ออายุการจดทะเบียนสถานประกอบทุก 2 ปี (biennial renewal) ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีเลขคู่ โดยเริ่มใช้ระบบดังกล่าวเป็นครั้งแรกในปี 2012 (2555) 

          สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม อาทิ แก้ไขรายการสินค้าที่ผลิต ผ่านฟอร์ม “Update Facility Registration จะต้องดำเนินการต่ออายุการจดทะเบียนก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้ฟอร์มดังกล่าวได้ และถ้าไม่ต่ออายุการจดทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระบบจะยกเลิกการอนุญาตสถานประกอบการนั้นๆ โดยอัตโนมัติ

          นอกจากนี้ U.S.FDA แจ้งว่าทางหน่วยงานได้เตรียมเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการจดทะเบียนสถานประกอบการ จากเดิมที่ใช้แบบฟอร์ม FDA 3537 เป็นแบบฟอร์มใหม่ที่สอดคล้องกับกฎหมาย 21 CFR Part 1 ซึ่งผ่านการปรับปรุงเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ให้มีขั้นตอนตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงข้อมูลหรือต่ออายุการจดทะเบียน รวมทั้งข้อกำหนดในการเป็น U.S.Agent ซึ่ง U.S.FDA จะเร่งจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและประกาศทางเว็บไซต์ต่อไ

download PDF

Related Articles

UAE ปรับระบบการยื่นขอฮาลาลสินค้าไทย

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เปิดเผยข้อมูลการปรับเปลี่ยนระบบการยื่นขอระบบฮาลาลสำหรับสินค้าอาหารไทยที่ต้องการส่งออกไปยังประเทศ...

EU เปิดใช้ระบบ E-Certificate สินค้า Organics

สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกประกาศกฎระเบียบการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) สำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organics) ที่จะนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในกลุ่...