ออสซี่เปลี่ยนแปลงฉลากแจ้งแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร

กระทรวงอุตสาหกรรม นวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ออสเตรเลีย ประกาศระเบียบใหม่สำหรับการ    ปิดฉลาก แจ้งแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร (Country of Origin Food Labelling Reform) นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนให้ระเบียบดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายผู้บริโภคออสเตรเลียจากเดิมที่เคยอยู่ภายใต้มาตรฐานอาหาร โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และมีระยะเวลาผ่อนผันให้ผู้ประกอบการเป็นระยะเวลา 2 ปี (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561)

          โดยสิ่งสำคัญในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ คือ ฉลากสำหรับอาหารที่ปลูก ผลิต หรือทำในออสเตรเลียจะต้องมีสัญลักษณ์รูปจิงโจ้ในกรอบสามเหลี่ยม พร้อมทั้งกราฟแท่งและข้อความแสดงสัดส่วนองค์ประกอบจากออสเตรเลีย ซึ่งข้อกำหนดใหม่จะบังคับใช้กับอาหารที่จำหน่ายปลีกในออสเตรเลีย โดยไม่ครอบคลุมอาหารที่จำหน่ายในภัตตาคาร ร้านกาแฟ ร้านอาหารสำหรับซื้อกลับบ้าน หรือ โรงเรียน ทั้งนี้ หากเป็นอาหารที่ได้รับการจัดลำดับให้มีความสำคัญ (Priority foods) จะต้องเพิ่มรูปภาพและข้อมูลตามที่กำหนด เช่น โลโก้ กราฟแท่ง และข้อความภายในกรอบสี่เหลี่ยมสำหรับสินค้าอาหารที่ไม่ใช่สินค้าที่สำคัญ (Non-priority foods) สามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ได้ตามความสมัครใจ

          อย่างไรก็ตามระเบียบการปิดฉลากแจ้งแหล่งกำเนิดสินค้าอาหารจะมีผลกระทบต่ออาหารที่นำเข้ามาในออสเตรเลียน้อยมาก และสินค้านำเข้ายังคงต้องปิดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า เช่น Product of Thailand, Made in Canada เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่สำหรับข้อความ “Made in และ “Packed in โดยจะต้องแสดงประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าภายในกรอบสี่เหลี่ยม และหากมีส่วนผสมที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลียอาจใช้ฉลากมาตรฐานได้ ซึ่งมีการแสดงกราฟแท่งและข้อความสัดส่วนของส่วนผสมที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย

download PDF

Related Articles

ออสเตรเลีย ประกาศบังคับใช้ระเบียบการแสดงฉลาก แหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย ประกาศอาหารนำเข้าฉบับที่ IFN 03-18 เรื่องการแสดงฉลากระบุประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร ...

EU แก้ไขขอบเขตการตรวจ ณ ด่านต่างๆ

EU แก้ไขขอบเขตการตรวจ ณ ด่านต่างๆ เ มื่ อ วั น ที่ 10  ตุ ล า ค ม 2 5 5 7 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Decision 2014...