EU กำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าเพิ่มเติม

เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบว่าด้วยเรื่องการกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าจำนวน 5 รายการดังนี้

 

สินค้า

พิกัดสินค้า

ผลบังคับใช้

สินค้านมผงกลิ่นกล้วย

2106 90 92

4 กรกฎาคม 2559

สินค้าแผ่นสติกเกอร์

4911 91 00

4 กรกฎาคม 2559

สินค้าแผ่นฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม

7616 99 90

4 กรกฎาคม 2559

สินค้าแคปซูลบรรจุยา

3004 90 00

4 กรกฎาคม 2559

สินค้าชนิดผงที่มีส่วนผสมของใบไม้แห้งจากต้นมะรุม

1212 99 95

12 กรกฎาคม 2559

 

          พิกัดศุลกากร หมายถึง ระบบการจำแนกประเภทสินค้าและกำหนดรหัสสินค้า ระบบพิกัดศุลกากรที่ประเทศไทยรวมถึงศุลกากรอีกกว่า 200 ประเทศทั่วโลกใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System: HS) หรือที่มีชื่อเต็มว่า The Harmonized Commodity Description and Coding System ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization)

         พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น เพื่อเป็นฐานในการกำหนดอัตราศุลกากรและภาษีในประเทศ เพื่อการกำกับควบคุมปริมาณการนำเข้า-ส่งออก เพื่อการกำหนดกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อการกำหนดค่าระวางบรรทุกสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ และเพื่อการจัดเก็บสถิติการค้า

download PDF

Related Articles

อินเดียประกาศเพิ่มเติมมาตรฐานธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Cereal and Cereal Products)

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขระเบียบ...

สภานิติบัญญัติของจีน ผ่านกฎหมายอาหารปลอดภัยฉบับใหม่

สภานิติบัญญัติของจีน  ผ่านกฎหมายอาหารปลอดภัยฉบับใหม่             สภานิติบัญญัติของจีนผ่...