จีนปรับมาตรการนำเข้าสินค้าใหม่

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งหนังสือเวียนเพื่อชี้แจงการออกมาตรการใหม่สำหรับการนำเข้าสินค้าอาหารสู่จีนของสำนักควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคของจีน (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China : AQSIQ) โดยจะต้องมีเอกสารรับรองทางการ โดยผู้นำเข้าสินค้าสู่จีนต้องส่งเอกสารรับรองที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศผู้ส่งออกให้แก่หน่วยงาน AQSIQ ที่ท่าด่านนำเข้า เพื่อรับรองว่าสินค้าเหล่านั้นเป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานของจีน

สำหรับหน่วยงานใดในประเทศไทยได้เคยตกลงเรื่องรูปแบบหนังสือรับรองไว้แล้ว ให้ยังคงใช้รูปแบบเดิมต่อไป แต่หากหน่วยงานใดยังไม่เคยมีการออกหนังสือรับรองที่ได้รับการยอมรับร่วมกันระหว่างหน่วยงานไทยกับ AQSIQ ให้ใช้ตัวอย่างหนังสือรับรองตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

          ทั้งนี้กฎระเบียบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2559 แต่จะมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 18 เดือน โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทบำรุงสุขภาพและอาหารเฉพาะกลุ่ม (อาทิ สำหรับเด็กเล็ก ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย) ขนม คุกกี้ ลูกอม เครื่องปรุงอาหาร เครื่องดื่ม ไวน์ ผลไม้แช่อิ่ม ผลไม้กระป๋อง จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าจีนหากไม่มีการยื่นหนังสือรับรองที่ AQSIQ ยอมรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

download PDF

Related Articles

EU ปรับลดปริมาณ BPA ในบรรจุภัณฑ์

 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากกรมการค้าต่างประเทศว่า สหภาพยุโรปได้แจ้งต่อองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) เ...

อินโดเตรียมผ่อนปรน มาตรการนำเข้าสินค้าเกษตร

อินโดเตรียมผ่อนปรน มาตรการนำเข้าสินค้าเกษตร                     สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหา...