อินเดียแก้ไขมาตรฐานวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล สตีวิออลไกลโคไซด์ (Steviol Glycoside)

                   เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมาย ปี 2558 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุเจือปนอาหาร เรื่อง การใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล สติวิออลไกลโคไซด์ (Steviol Glycoside) เป็นสารสกัดบริสุทธิ์จากใบหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) ซึ่งประกอบด้วย สตีวิโอไซด์ (Stevioside) รีบาวดิโอไซด์ เอ (Rebaudioside A) รีบาวดิโอไซด์ บี(Rebaudioside B) รีบาวดิโอไซด์ ซี (Rebaudioside C) รีบาวดิโอไซด์ ดี (Rebaudioside D) รีบาวดิโอไซด์ เอฟ (Rebaudioside F) ดัลโคไซด์ เอ (Dulcoside A) รูบุโซไซด์ (Rubusoside) และ สตีวิออลไบโอไซด์ (Steviolbioside) โดยให้ใช้ตามข้อกำหนดตามชนิดอาหารและปริมาณที่กำหนดไว้ ดังนี้

ชื่อวัตถุให้ความหวานแทนน้ำาตาล

ชนิดของอาหาร

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

สติวิออลไกลโคไซด์

(Steviol Glycoside)

เครื่องดื่มปรุงแต่งที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก

200

ขนมหวานที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก  เช่น ไอศกรีม, ขนมหวานแช่แข็ง, ครีมแต่งหน้า

330

โยเกิร์ต

200

ผลิตภัณฑ์จากน้ำผลไม้

200

เครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์

200

ไอศกรีมแท่งหรือน้ำแข็งที่ทานได้

270

แยม, เยลลี่, มาร์มาเลด

360

ธัญพืชพร้อมบริโภค

350

น้ำอัดลม

200

เครื่องดื่มแบบเข้มข้น

200 (ผลิตภัณฑ์สุดท้ายหลังจากละลายน้ำ)

หมากฝรั่ง

3,500

ที่มา : Food Safety and Standards  Authority of India. Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) (Amendment) Regulation, 2015 . http://www.fssai.gov.in/Portals/0/Pdf/Gazette_ Notification_Steviol.pdf. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559.

download PDF

Related Articles

EFSA เผยการบริโภคน้ำตาลไม่ใช่สาเหตุโรคอ้วน

EFSA เผยการบริโภคน้ำตาลไม่ใช่สาเหตุโรคอ้วน             หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโร...

รัฐสภาอเมริกาผ่านร่างกฎหมายปฎิรูปความปลอดภัยอาหาร

รัฐสภาอเมริกาผ่านร่างกฎหมายปฎิรูปความปลอดภัยอาหาร                 ด้วยกา...