ระเบียบใหม่สำหรับการนำเข้านอกโควตา WTO สินค้าเกษตร 17 รายการของไทย

          กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าเนื่องจากในแต่ละปีการนำเข้าสินค้าเกษตรที่เปิดตลาดพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีนอกโควตามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ เพื่อให้การบริหารจัดการการนำเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีนอกโควตา WTO เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการนำเข้าในโควตา กระทรวงพาณิชย์จึงได้ออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีนอกโควตาสินค้าเกษตร 17 รายการ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. สินค้าเกษตร 17 รายการ 

ได้แก่ น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม นมผงขาดมันเนย มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม มะพร้าวและมะพร้าวฝอย ลำไยแห้ง เมล็ดกาแฟ ชา พริกไทย ข้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันมะพร้าว ผลิตภัณฑ์กาแฟ และไหมดิบ

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรอง

ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ โดยให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ (รายละเอียดตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วีธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความ          ตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีนอกโควตาสินค้าเกษตร 17 รายการ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559)

3. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอหนังสือรับรอง

  1. สำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice)
  2. สำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading : B/L) หรือสำเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้า
  3. สำเนาหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงว่าสินค้าเกษตร 17 รายการ ที่นำเข้าต้องมีถิ่นกำเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) หรือแกตต์ (GATT)
  4. ให้รายงานการนำเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 30 วันนับแต่วันที่สินค้าเข้าแต่ละครั้ง ถ้าไม่รายงานจะระงับการออกหนังสือรับรองในครั้งถัดไปจนกว่าจะรายงานโดยถูกต้อง

4. สถานที่ยื่นขอหนังสือรับรองและรายงานการนำเข้า 

กรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานที่กรมการค้าต่างประเทศมอบหมาย

         อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เนื่องจากระเบียบฯ ดังกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอหนังสือรับรองที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยกำหนดให้ต้องขึ้นทะเบียนเป็นรายปี ต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรอง รวมทั้งต้องรายงานการนำเข้าตามเวลาที่กำหนดพร้อมแจ้งสถานที่เก็บสินค้าที่นำเข้า โดยกำหนดบทลงโทษกรณีไม่รายงานการนำเข้า จึงขอให้ผู้ประสงค์จะขอหนังสือรับรองปฏิบัติตามระเบียบฯ และประกาศอย่างเคร่งครัด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. กำหนดระเบียบใหม่สำหรับการนำเข้านอกโควตา WTO สินค้าเกษตร 17 รายการ . http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=320&ctl=DetailUserContent&mid=668&contentID=8108. สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2559.

download PDF

Related Articles

EU แก้ไขการแสดงฉลากกลูเตนบนสินค้า

EU แก้ไขการแสดงฉลากกลูเตนบนสินค้า              เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ออ...

EU ห้ามใช้ Pseudozyma flocculosa strain ATCC 64874 เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/377 of 3 March 2017 concerning the non-approval of the active substance ...