EU เปลี่ยนคำนิยาม “น้ำส้มสายชู”

คณะกรรมมาธิการยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2016/263 ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎระเบียบเดิม (Annex II ของ Regulation (EC) No 1333/2008) ที่พิจารณาชื่อของประเภทอาหาร : น้ำส้มสายชู (Vinegars) การแก้ไขกฎระเบียบครั้งนี้ได้กำหนดชื่อใหม่ของน้ำส้มสายชู คือ น้ำส้มสายชู และกรดอะซิติกเจือจาง (Vinegars and Diluted acetic acid) (เจือจางด้วยน้ำ 4-30% โดยปริมาตร)

          เหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อเนื่องจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศ อนุญาติให้ใช้ชื่อ Vinegars ได้เฉพาะกับน้ำส้มสายชูที่ผลิตจากการหมักผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้น แต่ประเทศสมาชิกอื่นๆ ทั้งน้ำส้มสายชูที่ผลิตจากการหมักผลผลิตทางการเกษตรและที่ผลิตจากการเจือจาง      กรดอะซิติกที่มีการวางขายในตลาด สามารถเรียก “vinegars” ได้

          ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559

download PDF

Related Articles

ตุรกีประกาศเลื่อนการบังคับใช้ระบบการตรวจติดตามสินค้า (Product verification monitoring system : PVMS) อีกครั้ง

  ตุรกีประกาศเลื่อนกำหนดการบังคับใช้ระบบการตรวจติดตามสินค้า (Product verification monitoring system : PVMS) ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมที่จะบัง...

ความสุขที่มากกว่าของหมูออสซี่ หลังออสเตเรียยกเลิกใช้คอกแบบซอง

ความสุขที่มากกว่าของหมูออสซี่ หลังออสเตเรียยกเลิกใช้คอกแบบซอง               &...