EU เปลี่ยนคำนิยาม “น้ำส้มสายชู”

คณะกรรมมาธิการยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2016/263 ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎระเบียบเดิม (Annex II ของ Regulation (EC) No 1333/2008) ที่พิจารณาชื่อของประเภทอาหาร : น้ำส้มสายชู (Vinegars) การแก้ไขกฎระเบียบครั้งนี้ได้กำหนดชื่อใหม่ของน้ำส้มสายชู คือ น้ำส้มสายชู และกรดอะซิติกเจือจาง (Vinegars and Diluted acetic acid) (เจือจางด้วยน้ำ 4-30% โดยปริมาตร)

          เหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อเนื่องจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศ อนุญาติให้ใช้ชื่อ Vinegars ได้เฉพาะกับน้ำส้มสายชูที่ผลิตจากการหมักผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้น แต่ประเทศสมาชิกอื่นๆ ทั้งน้ำส้มสายชูที่ผลิตจากการหมักผลผลิตทางการเกษตรและที่ผลิตจากการเจือจาง      กรดอะซิติกที่มีการวางขายในตลาด สามารถเรียก “vinegars” ได้

          ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559

download PDF

Related Articles

EFSA เผยรายงาน PCBs ในอาหาร

EFSA เผยรายงาน PCBs ในอาหาร             หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Foo...

USA ออกกฎระเบียบใหม่ป้องกันโรควัวบา

USA ออกกฎระเบียบใหม่ป้องกันโรควัวบา                รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศ ปรับเปลี่ยนกฎ...