EU ปรับปรุงกฎระเบียบ Novel Foods

ทางสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 สหภาพยุโรปได้ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารที่ผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ (Novel Foods) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การยกระดับความคุ้มครองต่อสุขอนามัยผู้บริโภค การเพิ่มความโปร่งใสในการขอขึ้นทะเบียน        การปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมประเภทอาหารที่หลากหลาย          ที่วางจำหน่ายใน EU และที่นำเข้าจากประเทศที่สาม

          กฎระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดให้สินค้าอาหารที่ผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ (Novel Foods)            ต้องถูกขึ้นทะเบียนรายชื่อ (Union List) ของ EU ไว้กับคณะกรรมาธิการยุโรปก่อน จึงสามารถวางจำหน่าย  ใน EU ได้ โดยคณะกรรมาธิการฯ มีกำหนดจะรวบรวมรายชื่อสินค้า Novel Foods ที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบใหม่นี้จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 กรณีที่มีการยื่นขอขึ้นทะเบียนภายในเวลากำหนดเวลานี้ แต่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน จะได้รับการอนุโลมให้วางจำหน่ายสินค้าต่อไปได้จนกว่าคณะกรรมาธิการฯ           จะมีข้อสรุปออกมา

          ที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ให้ข้อมูลว่า ไทยเคยประสบปัญหา      ในการส่งออกสินค้าใบย่านางกระป๋องไปยังตลาด EU โดยทางสหภาพยุโรปได้สอบถามถึงประวัติการนำเข้าและจำหน่ายสินค้านี้ในตลาด EU มาแล้ว ซึ่งนับเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้า Novel Foods ของไทย   ไปตลาด EU ดังนั้นผู้ส่งออกไทยจึงควรศึกษากฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อเตรียมการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาด EU

download PDF

Related Articles

จีนออกร่างกฏระเบียบ ด้านวัตถุเจือปนอาหาร ฉบับใหม่

จีนออกร่างกฏระเบียบ ด้านวัตถุเจือปนอาหาร ฉบับใหม่                   สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอา...

สินค้าพืชผักไทยไป EU ยังมีปัญหา RASFF แจ้งพบสารตกค้าง

สินค้าพืชผักไทยไป EU ยังมีปัญหา RASFF แจ้งพบสารตกค้าง                 สิ...