USDA แก้ไขการตรวจสอบปลานำเข้าใหม่

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศประจำสถาน  เอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการไทยว่า หน่วยงานกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture : USDA) ได้แก้ไขกฎระเบียบด้านสุขอนามัยในการตรวจสอบความปลอดภัยสินค้าปลานำเข้าในกลุ่มสายพันธุ์ Siluriformes ทั้งหมด 36 ชนิด รวมถึงปลาดุก โดยกำหนดให้ประเทศที่ต้องการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังสหรัฐฯ ต้องปฏิบัติและยื่นเอกสารตามระเบียบใหม่ต่อ Food Safety Inspection Service (FSIS) กำหนดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560

          การแก้ไขกฎระเบียบดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย Federal Meat Inspection Act (FMIA) ฉบับแก้ไข โดยกำหนดให้ประเทศผู้ส่งออกสินค้าปลาและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสายพันธุ์ Siluriformes       ทั้งหมด 36 ชนิด รวมถึงปลาดุก ต้องยื่น

  1. รายชื่อบริษัทผู้ส่งออกที่กำลังส่งออกและต้องการส่งออกไปยังสหรัฐฯ
  2. เอกสารแสดงกฎระเบียบการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาเพื่อใช้เป็นอาหารที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของสหรัฐฯ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
  • การดำเนินการตรวจสอบ
  • กฎระเบียบข้อบังคับในการควบคุมการตรวจสอบ
  • เอกสารประเมินระบบและความเทียบเท่าของระบบ
  • การรักษาระดับมาตรฐาน ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก

ทั้งนี้การยื่นเอกสารข้างต้น สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 หรือภายใน 18 เดือนก่อนการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก FSIS แล้ว จึงจะสามารถส่งออกไปสหรัฐฯ ได้ โดยระหว่างช่วงรอยต่อรอการบังคับใช้กฎหมาย FSIS จะทำการสุ่มตรวจสายพันธุ์และสารตกค้าง การติดฉลากสินค้า ณ ด่านนำเข้าสินค้าอย่างน้อยทุกไตรมาส ในกรณีที่ FSIS ไม่สามารถส่งผลพิจารณาและเดินทางไปตรวจโรงงานของประเทศผู้ส่งออกได้ในช่วงระยะเวลารอยต่อ FSIS จะยังคงอนุญาตส่งออกต่อไปจนกว่าจะแจ้งผลการพิจารณา 

download PDF

Related Articles

สมาชิกสภายุโรป ลงเสียงคัดค้านการใช้ Traffic-light nutrition label)

สมาชิกสภายุโรป ลงเสียงคัดค้านการใช้ Traffic-light nutrition label)             สมาชิกสภายุโร...

ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนปรนกฎระเบียบการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกา

ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนปรนกฎระเบียบการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกา               &...