EFSA อนุญาตการใช้ Sucralose ในอาหารสำหรับเด็กทารก

รายงานดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยคณะกรรมการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอาหาร (SCF) ของ EFSA โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วอนุญาตให้ใช้ซูคราโลสได้ที่ปริมาณ 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ าหนักผลิตภัณฑ์ โดยความหวานของน้ำตาลซูคราโลสนั้นให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลธรรมชาติถึง 650 เท่า ซึ่งต้องมีการจำกัดปริมาณการใช้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและการควบคุมสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การเพิ่มสารให้ความหวานลงไปในอาหารนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติและเป็นอาหารที่เหมาะสมกับผู้บริโภคที่ต้องจำกัดปริมาณน้ าตาล ทั้งนี้ในร่างกายของผู้บริโภคทั่วไป จะสามารถบริโภคซูคราโลสได้ในปริมาณ 15 มิลลิกรัม/นำหนักกิโลกรัมของผู้บริโภค ดังนั้น การอ่านฉลากของผลิตภัณฑ์ย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการบริโภคที่มากเกิดปริมาณที่แนะนำต่อวัน

ที่มา : http://www.foodnavigator.com/

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

อียูเห็นด้วยกับการระบุแหล่งน้ำมันมะกอก

อียูเห็นด้วยกับการระบุแหล่งน้ำมันมะกอก   ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเห็นด้วยกับการระบุถึง แหล่งที่มาของน้ำมันมะกอกชนิดบริสุทธิ์ (Virgin Olive Oi...

NHFPC ปรับปรุงมาตรฐานการทดสอบอาหาร 9 ฉบับ

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Health and Family Planning Committee : NH...