FOOD LAW NEWS

  ������������������������������������ (Middle East)
  รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ( ทั้งหมด 25 ฉบับ )
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : แก้ไขระเบียบว่าด้วยการรับรองส่วนผสมอาหารสัตว์ใช้เลี้ยงปลา/สัตว์น้ำไม่มีโปรตีนสัตว์/หมูเจือปน   , เริ่มบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2556, วันที่เผยแพร่ 13 มี.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : ข้อกำหนดการแสดงฉลากอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : การตรวจสอบอาหารนำเข้าด้วยระดับความเสี่ยงทางสุขอนามัย , วันที่เผยแพร่ 30 ต.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : AE-ระเบียบการใช้สีผสมอาหาร , วันที่เผยแพร่ 2 ก.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : GCC : กฎระเบียบด้านสุขอนามัยสำหรับโรงงานและผู้ผลิตอาหาร , วันที่เผยแพร่ 30 พ.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานว่าด้วยช่วงอายุของสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:การแสดงฉลากสำหรับสินค้าอาหารบรรจุหีบห่อ , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:ข้อกำหนดในการเชือดสัตว์ตามกฎหมายอิสลาม   , เริ่มบังคับใช้ 18 พฤศจิกายน 2542, วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง(Canned Fruit Cocktail) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะเขือเทศกระป๋อง(Canned Tomatoes) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วง และน้ำมะม่วงผสมเนื้อ(Mango Juice & Mango Nectar) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาว(White Sugar) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ถั่วแขกแช่แข็ง(Frozen Green Beans) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ถั่วแช่แข็ง(Frozen Peas) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักดอง(Pickles) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มบริโภค(Edible Palm Oil) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : ๊UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไก่แช่เย็น(Chilled Chicken) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลาแช่เย็น(Chilled Fish) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:การยอมรับอายุการเก็บรักษาอาหาร , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:ฉลากและข้อกำหนดเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:สารเคมีตกค้างและสิ่งปนเปื้อน , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:ข้อบังคับทางด้านเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:กฎเกณฑ์เรื่องสุขอนามัยอาหาร , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:หน่วยงานควบคุมด้านอาหารและกฎระเบียบขั้นตอนการนำเข้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 25 ฉบับ