FOOD LAW NEWS

  ���������������(Europe)
  ลำดับขั้นกฎหมาย
  หัวข้อสำคัญ
  รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
  รัสเซีย ( ทั้งหมด 3 ฉบับ )
  • รัสเซีย : ปริมาณโลหะหนักในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 20 พฤษภาคม 2547, วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • รัสเซีย : การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • รัสเซีย : คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 2 มกราคม 2543, วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 3 ฉบับ