FOOD LAW NEWS

  CLMV
  ลำดับขั้นกฎหมาย : กฎหมาย (Law)
  เวียดนาม ( ทั้งหมด 3 ฉบับ )
  • เวียดนาม : กฎหมายพื้นฐานด้านอาหาร การเกษตร และพื้นที่ชนบท   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2550, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : กฎหมายอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2551, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : กฎหมายความปลอดภัยอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 29 พฤศจิกายน 2553, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 3 ฉบับ