FOOD LAW NEWS

  CLMV
  ลำดับขั้นกฎหมาย : ระเบียบ (Regulation)
  เวียดนาม ( ทั้งหมด 3 ฉบับ )
  • เวียดนาม : กฎระเบียบสำหรับปริมาณการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ พฤษภาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 20 พ.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : ข้อกำหนดปริมาณยาสัตว์ตกค้างในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 14 สิงหาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : VN - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหาร (Food Labeling Requirement) , วันที่เผยแพร่ 22 ส.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 3 ฉบับ