FOOD LAW NEWS

  CLMV
  ลำดับขั้นกฎหมาย : กฤษฎีกา (Decree)
  เวียดนาม ( ทั้งหมด 3 ฉบับ )
  • เวียดนาม : กฤษฎีกาการติดฉลากสินค้า   , เริ่มบังคับใช้ 13 กันยายน 2549, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : กฤษฎีกาการควบคุมและความปลอดภัยการใช้รังสี   , เริ่มบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : กฤษฎีกาชี้แจงรายละเอียดบางมาตราของกฎหมายความปลอดภัยอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 11 มิถุนายน 2555, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 3 ฉบับ