FOOD LAW NEWS

  CLMV
  หัวข้อสำคัญ : วัตถุเจือปนอาหาร
  เมียนมาร์ ( ทั้งหมด 1 ฉบับ )
  • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ประมงและสัตว์น้ำ   , เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ