FOOD LAW NEWS

  CLMV
  หัวข้อสำคัญ : บรรจุภัณฑ์
  เมียนมาร์ ( ทั้งหมด 1 ฉบับ )
  • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดสำหรับบรรจุภัณฑ์   , เริ่มบังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2539, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ