FOOD LAW NEWS

  CLMV
  ลำดับขั้นกฎหมาย : กฏกระทรวง
  เมียนมาร์ ( ทั้งหมด 1 ฉบับ )
  • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดการแปรรูปสัตว์น้ำ   , เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ