FOOD LAW NEWS

  CLMV
  หัวข้อสำคัญ : การนำเข้า-ส่งออก
  สปป. ลาว ( ทั้งหมด 1 ฉบับ )
  • สปป. ลาว : ระเบียบ การควบคุมการผลิต การส่งออก-นำเข้าอาหารปลอดภัย   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤษภาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ