FOOD LAW NEWS

  CLMV
  ลำดับขั้นกฎหมาย : กฎหมาย (Law)
  สปป. ลาว ( ทั้งหมด 8 ฉบับ )
  • สปป. ลาว : กฎหมายอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 14 สิงหาคม 2547, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค   , เริ่มบังคับใช้ 30 กันยายน 2553, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายสุขอนามัย การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ   , เริ่มบังคับใช้ 27 สิงหาคม 2544, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายการเกษตร   , เริ่มบังคับใช้ 10 ตุลาคม 2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายการประมง   , เริ่มบังคับใช้ 7 กันยายน 2552, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายสัตว์ป่าและสัตว์น้ำ   , เริ่มบังคับใช้ 24 มีนาคม 2551, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายการผลิตปศุสัตว์และสิ่งที่เกี่ยวกับสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ 25 มกราคม 2552, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายศุลกากร   , เริ่มบังคับใช้ 16 ตุลาคม 2537, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 8 ฉบับ