FOOD LAW NEWS

  CLMV
  ลำดับขั้นกฎหมาย : ระเบียบ (Regulation)
  สปป. ลาว ( ทั้งหมด 4 ฉบับ )
  • สปป. ลาว : การแสดงฉลากอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ มีนาคม 2552, วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : ระเบียบ หลักการพื้นฐานในการใช้หลักสุขาภิบาล และ มาตรการทางเทคนิคสำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 14 เมษายน 2552, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : ระเบียบ การควบคุมการผลิต การส่งออก-นำเข้าอาหารปลอดภัย   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤษภาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : LAO - ระบบภาษี (7 ส.ค. 50) , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 4 ฉบับ