FOOD LAW NEWS

  CLMV
  ลำดับขั้นกฎหมาย : คำสั่ง
  สปป. ลาว ( ทั้งหมด 1 ฉบับ )
  • สปป. ลาว : ข้อตกลงในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการบริหารจัดการคุณภาพผลิตผล   , เริ่มบังคับใช้ 10 กุมภาพันธ์ 2554, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ