FOOD LAW NEWS

     อเมริกาเหนือ(North America)
     ลำดับขั้นกฎหมาย
     รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
     แคนาดา ( ทั้งหมด 4 ฉบับ )
     • แคนาดา : ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 30 ส.ค. 2559

      สรุปสาระสำคัญ
     • แคนาดา : CA: ข้อกำหนดสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร , วันที่เผยแพร่ 2 ส.ค. 2554

      สรุปสาระสำคัญ
     • แคนาดา : CA: การปิดฉลากสินค้าประเภทอาหาร , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ย. 2551

      สรุปสาระสำคัญ
     • แคนาดา : CA_ข้อกำหนดฉลากโภชนาการใหม่ของแคนาดา , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 4 ฉบับ