FOOD LAW NEWS

อเมริกาเหนือ(North America)
รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
แคนาดา ( ทั้งหมด 5 ฉบับ )
 • แคนาดา : ระเบียบอาหารและยา: ฉลากโภชนาการ (ฉบับใหม่)   , เริ่มบังคับใช้ 14 ธันวาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • แคนาดา : กฎ ระเบียบ มาตรฐานอาหารใหม่   , เริ่มบังคับใช้ 18 ธันวาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 20 พ.ย. 2560

  สรุปสาระสำคัญ
 • แคนาดา : ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 30 ส.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • แคนาดา : CA: ข้อกำหนดสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร , วันที่เผยแพร่ 2 ส.ค. 2554

  สรุปสาระสำคัญ
 • แคนาดา : CA: การปิดฉลากสินค้าประเภทอาหาร , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ย. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 5 ฉบับ