FOOD LAW NEWS

  ������������������(Asia)
  รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
  ฮ่องกง ( ทั้งหมด 29 ฉบับ )
  • ฮ่องกง : กฎระเบียบสารให้ความหวานแทนน้ำตาล   , เริ่มบังคับใช้ 19 ธันวาคม 2546, วันที่เผยแพร่ 19 ก.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : กฎระเบียบค่าโลหะหนักในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ มิถุนายน 2540, วันที่เผยแพร่ 24 ก.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 8 มี.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-การใช้วัตถุกันเสีย , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK:การใช้วัตถุกันเสียในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ข้อกำหนดเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ฉลากอาหารที่จะบังคับใช้ในอนาคต , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ฉลากอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูพืชและยารักษาโรคสัตว์ตกค้าง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับสารเคมีตกค้างในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบควบคุมสารพิษในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับสารประกอบของโลหะหนักในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-วัตถุเจือปนในอาหารและสีผสมอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ข้อกำหนดมาตรฐานองค์ประกอบเฉพาะชนิดอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-อาหารจีเอ็มในฮ่องกง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของฮ่องกง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-มาตรการควบคุมความปลอดภัยอาหารในฮ่องกง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจอาหารในฮ่องกง(Food Business Regulation) , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้านมผง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าน้ำนมและเครื่องดื่มนม , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระบียบการนำเข้าขนมหวานแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าข้าว , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าเนื้อสัตว์ป่าและเนื้อสัตว์ต้องห้าม , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกแช่เย็นหรือแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าสัตว์มีชีวิต , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าพืช , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าอาหารและผลิตภัณฑ์สัตว์ทะเล , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบการนำเข้า , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมอาหารนำเข้า , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 29 ฉบับ