FOOD LAW NEWS

โคเด็กซ์(Codex)
ลำดับขั้นกฎหมาย : ระเบียบ (Regulation)
โคเด็กซ์ ( ทั้งหมด 12 ฉบับ )
 • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับปลารมควัน, กลิ่นรสปลารมควัน ,ปลารมควันแห้ง , วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2553   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2553, วันที่เผยแพร่ 24 ก.พ. 2555

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติเรื่องหลักการทั่วไปของสุขลักษณะในการผลิตอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนาข้อตกลงความเท่าเทียมกันเรื่องระบบการตรวจสอบและการรับรองอาหารนำเข้าส่งออก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำวิธีการชักตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างให้สอดคล้องกับข้อกำหนด MRLs , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติสำหรับการผลิต การแปรรูป การติดฉลาก และการตลาดของอาหารที่ผลิตแบบอินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติสำหรับการใช้การกล่าวอ้างทางโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : การกำหนดและการใช้หลักเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์สำหรับการตรวจสอบและให้การรับรองอาหารนำเข้าและส่งออก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติในการใช้ผลิตภัณฑ์โปรตีนที่ไม่ได้มาจากสัตว์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการเติมสารอาหารที่จำเป็นลงในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติเรื่องปริมาณเรดิโอนิวไคลด์ในอาหารที่เกิดการปนเปื้อนจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ในการค้าระหว่างประเทศ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 12 ฉบับ