FOOD LAW NEWS

  ������������������������������(Oceania)
  รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
  ออสเตรเลีย ( ทั้งหมด 39 ฉบับ )
  • ออสเตรเลีย : บัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 9 การระบุคำแนะนำภาคบังคับ   , เริ่มบังคับใช้ 25 กุมภาพันธ์ 2564, วันที่เผยแพร่ 15 มี.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : บัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 2 หน่วยของการวัด   , เริ่มบังคับใช้ 3 มิถุนายน 2564, วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : บัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 1 ปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน ปริมาณอาหารในแต่ละวันที่ปลอดภัยและเพียงพอโดยประมาณ   , เริ่มบังคับใช้ 29 พฤศจิกายน 2561, วันที่เผยแพร่ 14 ม.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : บัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 13 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลโภชนาการ สำหรับบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก , วันที่เผยแพร่ 16 ธ.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ปรับปรุง Schedule 19 ของมาตรฐานสารปนเปื้อนและสารพิษตามธรรมชาติ   , เริ่มบังคับใช้ 12 กรกฎาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐาน 1.2.4 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล การระบุส่วนผสม , วันที่เผยแพร่ 15 พ.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ปรับปรุง Schedule 20 ของมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรและทางปศุสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ 18 ตุลาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 21 ต.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : บัญชีแนบท้ายมาตรฐาน อาหารใหม่ที่ได้รับอนุญาต   , เริ่มบังคับใช้ 30 มิถุยายน 2564, วันที่เผยแพร่ 15 ต.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 7 กันยายน 2564, วันที่เผยแพร่ 5 ต.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐาน 1.5.3 การฉายรังสีของอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 30 มีนาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 21 พ.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล - การแสดงคำเตือนและคำแนะนำ   , เริ่มบังคับใช้ 9 มีนาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐาน 1.1.2 คำจำกัดความที่ใช้ในระบบกฎหมายอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 5 มีนาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 19 เม.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐาน 1.1.1 โครงสร้างของกฎหมายและข้อกำหนดทั่วไป   , เริ่มบังคับใช้ 5 มีนาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 9 เม.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดสำหรับฉลากอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 18 สิงหาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : การแสดงฉลากอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์   , เริ่มบังคับใช้ 17 สิงหาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 9 ก.พ. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรและทางปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2 มิถุนายน 2563)   , เริ่มบังคับใช้ 2 มิถุนายน 2563, วันที่เผยแพร่ 22 มิ.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 5 กุมภาพันธ์ 2562, วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรและทางปศุสัตว์ ปรับปรุง Schedule 21   , เริ่มบังคับใช้ 14 ธันวาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 17 ม.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : การควบคุม ณ ด่านนำเข้า สำหรับการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาทูน่าและปลากระพง   , เริ่มบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2561, วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ยกเลิกมาตรฐาน 1.2.11 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงฉลากประเทศแหล่งกำเนิด   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อห้ามและข้อจำกัดสำหรับพืชและเห็ดรา   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤศจิกายน 2560, วันที่เผยแพร่ 8 ม.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : สารช่วยในกระบวนการผลิต   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 7 ธ.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : อาหารสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทางการแพทย์   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : สารปนเปื้อนและสารพิษตามธรรมชาติ   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 30 ต.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : วิตามินและแร่ธาตุในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 9 ต.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐานอาหารใหม่   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงฉลากประเทศแหล่งกำเนิด   , เริ่มบังคับใช้ 1 กันยายน 2559, วันที่เผยแพร่ 18 ก.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงส่วนผสมและส่วนประกอบของอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การบ่งชี้อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงวิธีใช้และการเก็บรักษา   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล - การแสดงรายการส่วนผสม   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 23 พ.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงวันที่ของอาหารที่วางจำหน่าย   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 23 พ.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรการกุ้งดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภค

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : โครงสร้างมาตรฐานอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดกระบวนการผลิต   , เริ่มบังคับใช้ 31 กรกฎาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ปรับปรุงรายชื่อและหมายเลขอ้างอิงสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : AU-ระบบตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้า , วันที่เผยแพร่ 6 ม.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 39 ฉบับ