FOOD LAW NEWS

โอเชียเนีย(Oceania)
รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
ออสเตรเลีย ( ทั้งหมด 26 ฉบับ )
  • ออสเตรเลีย : การควบคุม ณ ด่านนำเข้า สำหรับการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาทูน่าและปลากระพง   , เริ่มบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2561, วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ยกเลิกมาตรฐาน 1.3.11 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงฉลากประเทศแหล่งกำเนิด   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2561

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐานการฉายรังสีของอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 12 มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 14 มี.ค. 2561

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรและทางปศุสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2561

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อห้ามและข้อจำกัดสำหรับพืชและเห็ดรา   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤศจิกายน 2560, วันที่เผยแพร่ 8 ม.ค. 2561

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : สารช่วยในกระบวนการผลิต   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 7 ธ.ค. 2560

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : อาหารสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทางการแพทย์   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ย. 2560

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : สารปนเปื้อนและสารพิษตามธรรมชาติ   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 30 ต.ค. 2560

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : วิตามินและแร่ธาตุในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 9 ต.ค. 2560

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2560

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2560

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2560

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐานอาหารใหม่   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2560

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงฉลากประเทศแหล่งกำเนิด   , เริ่มบังคับใช้ 1 กันยายน 2559, วันที่เผยแพร่ 18 ก.ค. 2560

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงส่วนผสมและส่วนประกอบของอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2560

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การบ่งชี้อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2560

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงวิธีใช้และการเก็บรักษา   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2560

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล - การแสดงรายการส่วนผสม   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 23 พ.ค. 2560

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงวันที่ของอาหารที่วางจำหน่าย   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 23 พ.ค. 2560

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรการกุ้งดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภค

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล - การแสดงคำเตือนและคำแนะนำ   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 24 เม.ย. 2560

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดสำหรับฉลากอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 12 มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 28 ก.พ. 2560

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : โครงสร้างมาตรฐานอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2559

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดกระบวนการผลิต   , เริ่มบังคับใช้ 31 กรกฎาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2558

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ปรับปรุงรายชื่อและหมายเลขอ้างอิงสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2556

    สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : AU-ระบบตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้า , วันที่เผยแพร่ 6 ม.ค. 2554

    สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 26 ฉบับ