FOOD LAW NEWS

  ������������������(Asia)
  รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
  ไต้หวัน ( ทั้งหมด 168 ฉบับ )
  • ไต้หวัน : ระเบียบว่าด้วยการติดฉลากฐานซุปหม้อไฟ ณ สถานที่จำหน่ายอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 22 เมษายน 2565, วันที่เผยแพร่ 26 ก.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : การนำเข้าผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก   , เริ่มบังคับใช้ 15 กรกฎาคม 2565, วันที่เผยแพร่ 11 ก.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : การติดฉลากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ผ่านการรับรองในประเทศ   , เริ่มบังคับใช้ 22 เมษายน 2565, วันที่เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบการแสดงฉลากน้ำผึ้งและน้ำเชื่อม   , เริ่มบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2565, วันที่เผยแพร่ 10 มิ.ย. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบการติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดเนื้อและส่วนอื่นๆ ที่บริโภคได้ของโค ณ สถานที่จำหน่ายอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 22 เมษายน 2565, วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบว่าด้วยการแสดงข้อความการกล่าวอ้าง “หวานน้อย”, “ไม่หวาน” หรือการแสดงข้อความการกล่าวอ้างความหวานอื่นๆ ในอาหารสำเร็จรูป   , เริ่มบังคับใช้ 20 เมษายน 2565, วันที่เผยแพร่ 11 พ.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อบังคับการติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าบรรจุหีบห่อที่มีเนื้อหมูและส่วนที่บริโภคได้ของสุกร   , เริ่มบังคับใช้ 18 เมษายน 2565, วันที่เผยแพร่ 25 เม.ย. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบว่าด้วยอาหารในภาชนะบรรจุที่ได้รับการยกเว้นการแสดงฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 18 เมษายน 2565, วันที่เผยแพร่ 11 เม.ย. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ประกาศยกเลิกวิธีการทดสอบวัตถุเจือปนอาหารชนิดสารให้ความหวาน   , เริ่มบังคับใช้ 8 กุมภาพันธ์ 2565, วันที่เผยแพร่ 25 มี.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบการนำเข้าเจลาตินและอนุพันธ์ของเจลาตินอื่นๆ ที่มาจากสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ 10 กุมภาพันธ์ 2565, วันที่เผยแพร่ 25 ก.พ. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบการนำเข้าไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อการบริโภคของมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ 10 กุมภาพันธ์ 2565, วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อกำหนดในการแสดงฉลากสำหรับอาหารสำเร็จรูปที่มีส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) , วันที่เผยแพร่ 25 พ.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบฉลากของผลิตภัณฑ์ซอสถั่วเหลืองบรรจุหีบห่อ , วันที่เผยแพร่ 10 พ.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบการติดฉลากอาหารพร้อมรับประทานแบบ Ready-to-go , วันที่เผยแพร่ 25 ต.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบการติดฉลากคาเฟอีนในเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 10 ต.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับอุปกรณ์ประกอบอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานการสุขาภิบาลสำหรับสีกินได้จากธรรมชาติ , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในการผลิตอาหาร , วันที่เผยแพร่ 12 ส.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : กฎระเบียบว่าด้วยการจำกัดการใช้ฝักคูน (Cassia fistula L.)   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤษภาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 26 ก.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานปริมาณยาสัตว์ตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 24 มิถุนายน 2564, วันที่เผยแพร่ 12 ก.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อบังคับสำหรับจำกัดการใช้และข้อกำหนดการติดฉลากของ 2′-fucosylactose ที่ผลิตโดย E.coli ดัดแปรพันธุกรรมเป็นส่วนผสมในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 16 มิถุนายน 2564, วันที่เผยแพร่ 26 มิ.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อจำกัดการใช้และข้อกำหนดในการติดฉลากของใบกัวยูซา (Ilex guayusa)   , เริ่มบังคับใช้ 4 กุมภาพันธ์ 2564, วันที่เผยแพร่ 12 มิ.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อจำกัดการใช้และข้อกำหนดในการติดฉลากของแอสตาแซนธินที่ผลิตโดย Escherichia coli สายพันธุ์ Ast12 ที่ถูกดัดแปรพันธุกรรม   , เริ่มบังคับใช้ 11 มีนาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์น้ำแข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 เม.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาลด้านเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารสำหรับทารก , วันที่เผยแพร่ 12 เม.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : กฎระเบียบสำหรับการจำกัดการใช้น้ำมันปลาเป็นส่วนผสมอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 28 ธันวาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 26 ม.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อกำหนดการจำกัดการใช้และข้อกำหนดการติดฉลากของใบกาแฟ (Coffea arabica, Coffea canephora) เป็นส่วนประกอบอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 5 มกราคม 2564, วันที่เผยแพร่ 12 ม.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานปริมาณยาสัตว์ตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 12 สิงหาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 26 ต.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์จากสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ 20 พฤษภาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 12 ต.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาลสารช่วยในการผลิตอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563, วันที่เผยแพร่ 26 ก.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันปลา (กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ) , วันที่เผยแพร่ 13 ก.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : เกณฑ์มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 เม.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับอาหารทั่วไป , วันที่เผยแพร่ 12 เม.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับไข่ไก่ชนิดเหลว   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการขึ้นทะเบียนอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 12 ต.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบว่าด้วยการกล่าวอ้างและการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ของธัญพืช , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อบังคับการติดฉลากระดับฟลูออรีนสำหรับผลิตภัณฑ์เกลือสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : กฎระเบียบว่าด้วยการติดฉลากของเครื่องดื่มบรรจุที่มีการกล่าวอ้างถึงผลไม้และ/หรือผัก   , เริ่มบังคับใช้ 3 มีนาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 15 ก.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับอาหารที่ไม่มีการบรรจุซึ่งมีส่วนผสมของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   , เริ่มบังคับใช้ 11 เมษายน 2562, วันที่เผยแพร่ 15 มิ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 21 ตุลาคม 2551, วันที่เผยแพร่ 15 พ.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : กฎระเบียบการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบน้ำผักหรือน้ำผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 20 เม.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบน้ำผักหรือน้ำผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 20 เม.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบการติดฉลากของน้ำส้มสายชูสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบการติดฉลากของน้ำส้มสายชูสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 20 ก.พ. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขอนามัย/สุขาภิบาลสำหรับปริมาณสารปนเปื้อนและสารพิษ   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2562, วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารแปรรูปจากสาหร่าย   , เริ่มบังคับใช้ 21 สิงหาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ฉลากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป   , เริ่มบังคับใช้ 8 ตุลาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 20 พ.ย. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ฉลากอาหารมังสวิรัติ   , เริ่มบังคับใช้ 8 ตุลาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านสุขาภิบาลและปริมาณสูงสุดของสารตกค้างในอาหารสำหรับทารก   , เริ่มบังคับใช้ 15 กรกฎาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : การกล่าวอ้างทางโภชนาการสำหรับอาหารบรรจุหีบห่อ   , เริ่มบังคับใช้ 3 มีนาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 20 ก.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย์   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2563, วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : การแสดงฉลากน้ำผักผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : เกณฑ์การตั้งชื่อและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เนย, มาร์การีน และผลิตภัณฑ์เนยเทียม , วันที่เผยแพร่ 20 เม.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : เกณฑ์ด้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง   , เริ่มบังคับใช้ 20 สิงหาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณยาสัตว์ตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 16 ตุลาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 9 พฤษภาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 20 พ.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อกำหนดปริมาณสูงสุดของโลหะหนักในวัตถุดิบพืชจากแหล่งกำเนิด , วันที่เผยแพร่ 20 ก.พ. 2559

  • ไต้หวัน : การแสดงฉลากโภชนาการอาหารในภาชนะบรรจุ   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2557

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาล และด้านปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหารสำหรับทารก   , เริ่มบังคับใช้ 15 กรกฎาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 20 เม.ย. 2558

   |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชจกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 21 ตุลาคม 2551, วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2558

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ไต้หวัน : ระเบียบการแสดงฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 19 กรกฎาคม 2550, วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ไต้หวัน : ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนสำหรับอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 5 ก.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2554, วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2555, วันที่เผยแพร่ 15 มิ.ย. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ไต้หวัน : TW-กฎระเบียบการกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 5 ส.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เห็ดแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานสำหรับสารปนเปื้อนในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานมะเขือเทศ , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดอง , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส(ผงกะหรี่) , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส Pimenta(Allspice) ชนิดทั้งเมล็ดและป่น , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ puree และ paste บรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานหมูแผ่น เนื้อวัวแผ่น , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานขีดจำกัดของยาฆ่าแมลงและยากำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์สาหร่ายสำหรับบริโภค , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะพร้าวตากแห้งสำหรับบริโภค , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารทารกกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักดองซีอิ๊ว , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักดองน้ำส้มสายชู , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูเทียม , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมัก , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เมลโลรีน , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หวานเย็น , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ครีมสำหรับรับประทาน , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์นมข้นหวาน , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์สับปะรดบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลไม้บรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มันเทศบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์แห้วบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ถั่วงอกบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ขิงบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวโพดอ่อนบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่อไม้ฝรั่งบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่อไม้บรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เห็ดฟางบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เห็ดบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักดองบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานเครื่องดื่มน้ำผลไม้และผัก(ในภาชนะบรรจุ) , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มันเทศเส้นแห้ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะเขือดอง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์แตงกวาดอง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานขิงดองเกลือ , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์กะหล่ำปลีดองเครื่องเทศ , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่ม , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แห้ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ดอง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์สับปะรดแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่อไม้ฝรั่งขาวแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่อไม้ฝรั่งเขียวแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ถั่วทั้งฝักแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มารฐานผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานกล้วยหอม , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานขิงสด , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานกระเทียม , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มถั่วเหลือง(ในภาชนะบรรจุ) , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานถั่วเหลือง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและเครื่องปรุงรสพริก ชนิดทั้งเมล็ดและป่น , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงกลิ่นรส , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศเข้มข้นบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะเขือเทศบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ขากบแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อปูบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อปลาบดแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลาทะเลแห้ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลาแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์กุ้งบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไข่เยี่ยวม้า , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานไข่ไก่ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานไส้ธรรมชาติ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแบบตะวันตก , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์กุนเชียง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกสด แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สด แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ในภาชนะบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์โกโก้ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานการตรวจหาสารที่ไม่ละลายในกาแฟสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ลูกกวาด ลูกอม , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำตาล , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานอ้อย , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์บิสกิต , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่แห้ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นหมี่ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานน้ำมันรำข้าว , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานเต้าหู้ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานเต้าเจี้ยว , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานถั่ว , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานข้าวสาร , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานข้าวกล้อง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานข้าวเปลือก , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - รายชื่อผู้ที่ได้รับการประมูลโควต้านำเข้าของสินค้าเกษตร , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - รายชื่อบริษัทนำเข้าสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - ข้อมูลการตลาดสินค้าอาหารที่ไทยส่งออกไปไต้หวัน , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานสารปนเปื้อนที่ยอมรับได้ในภาชนะบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานการปิดฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - ขอบเขตและมาตรฐานการใช้วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - การขอจดทะเบียนวัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - กฎระเบียบการนำเข้าอาหารของไต้หวัน , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 168 ฉบับ