FOOD LAW NEWS

  ������������������������������������(North America)
  รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
  สหรัฐอเมริกา ( ทั้งหมด 91 ฉบับ )
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การใช้ชื่อทางเลือกสำหรับ Potassium Chloride ในฉลากอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 13 ม.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การกำหนดค่า Inorganic Arsenic ในข้าวธัญพืชสำหรับทารก   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การแปลงหน่วยในการคำนวณปริมาณ Folate, Niacin, Vitamin A, D และ E บนฉลากโภชนาการและเสริมอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 22 พ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การแสดงฉลากแบบสมัครใจสำหรับอาหารที่มี/ไม่มี พืชดัดแปรพันธุกรรม   , เริ่มบังคับใช้ มีนาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 4 เม.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : (ร่าง) คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การแสดงข้อมูล Added sugar ของน้ำผึ้ง, เมเปิ้ลไซรัป และผลิตภัณฑ์ แครนเบอร์รี่   , เริ่มบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2561, วันที่เผยแพร่ 30 พ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปริมาณคาเฟอีนเข้มข้นสูง   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2561, วันที่เผยแพร่ 30 พ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: ปริมาณการบริโภคอ้างอิงของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (ปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ 2561)   , เริ่มบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2561, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: อาหารทางการแพทย์   , เริ่มบังคับใช้ พฤษภาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 9 ก.พ. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การบังคับใช้เกี่ยวกับการแสดงปริมาณน้ำตาล, วิตามิน และแร่ธาตุ ในฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 1 ก.พ. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำการใช้คำว่า “Healthy” ในฉลาก สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริโภคของมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ กันยายน 2559, วันที่เผยแพร่ 15 ต.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบวัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2559, วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำ: นโยบายของ USFDA ในการแสดงสารอาหารและส่วนประกอบของอาหารที่มีปริมาณน้อยบนฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การปรับปรุงฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการและการเสริมอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 26 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 28 ก.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ขนาดบริโภคของอาหารเพื่อใช้เป็นปริมาณอ้างอิงสำหรับคำนวณข้อมูลโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 26 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 28 ก.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการแสดงฉลากอาหาร: การระบุชื่อส่วนผสมผลิตภัณฑ์ Evaporated Cane Juice   , เริ่มบังคับใช้ 26 พ.ค. 2559, วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการแสดงฉลากอาหาร: การกล่าวอ้างปริมาณสารอาหารชนิด Alpha-Linolenic Acid, Eicosapentaenoic Acid, and Docosahexaenoic Acid Omega-3 Fatty Acids   , เริ่มบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2559, วันที่เผยแพร่ 7 เม.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหารในการแสดงฉลากแบบสมัครใจสำหรับอาหารที่ไม่มีการใช้พืชดัดแปรพันธุกรรม   , เริ่มบังคับใช้ พฤศจิกายน 2558, วันที่เผยแพร่ 15 ธ.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับข้อยกเว้น ข้อร้องเรียน และการแจ้งเตือน ฉลากอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้   , เริ่มบังคับใช้ มิถุนายน 2558, วันที่เผยแพร่ 1 ก.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : สารห้ามใช้ในอาหารสำหรับมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ 4 พฤศจิกายน 2557, วันที่เผยแพร่ 11 พ.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การแสดงฉลากปราศจากกลูเต็นของอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 5 สิงหาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : วัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้เติมโดยตรงลงในอาหารเพื่อการบริโภค: Advantame   , เริ่มบังคับใช้ 18 มิถุนายน 2557, วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการแสดงฉลากที่เหมาะสมของน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2557, วันที่เผยแพร่ 1 พ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการจำแนกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำจากเครื่องดื่ม   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2557, วันที่เผยแพร่ 5 ก.พ. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการพิจารณาเกี่ยวกับสาร (Substances) ที่เติมลงในอาหารและเครื่องดื่ม   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2557, วันที่เผยแพร่ 24 ม.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับการใช้กลุ่มอาหาร (Food Category) ในการยื่นจดทะเบียนตามระบบ Food Facility Registration ตามกฎหมาย FSMA   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการควบคุมเชื้อ Salmonella ในไข่ , วันที่เผยแพร่ 25 ม.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการใช้ส่วนผสมและรังสีเพื่อลดจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ เนื้อบด และ เนื้อตัดแต่ง   , เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2543, วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การควบคุมการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) , วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการควบคุมเชื้อ Salmonella และ Campylobactor ในสัตว์ปีก   , เริ่มบังคับใช้ พฤษภาคม 2553, วันที่เผยแพร่ 1 ต.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : สีเจือปนอาหาร: สารสกัดโคชินิลและคาร์มีน , วันที่เผยแพร่ 4 ส.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระดับที่แนะนำของสาร Deoxynivalenol (DON) ในผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี และธัญพืชสำหรับบริโภค , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การกล่าวอ้างปริมาณแคลเซียมและวิตามินดีกับโรคกระดูกพรุน , วันที่เผยแพร่ 23 ก.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : บทบัญญัติอาหารเสริมสุขภาพและการศึกษา , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การแจ้งล่วงหน้าก่อนนำเข้าสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : บัญชีรายชื่อสัตว์น้ำที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 12 มี.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การกล่าวอ้างปริมาณสารอาหาร: High Potency และ Antioxidant สำหรับอาหารเสริมและอาหารทั่วไป , วันที่เผยแพร่ 16 ม.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : รับรองการฉายรังสีผักกาดแก้วสดและผักโขมสด , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ย. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การแสดงฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า   , เริ่มบังคับใช้ 30 กันยายน 2551, วันที่เผยแพร่ 28 ส.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ร่างข้อกำหนดเรื่องการควบคุมปริมาณเชื้อ Listeria monocytogenes ในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค , วันที่เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : สีเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 6 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ส่วนผสมของอาหารที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : กำหนดให้มะพร้าวเป็นอาหารก่อภูมิแพ้ , วันที่เผยแพร่ 14 พ.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : สารให้ความหวานสังเคราะห์ (Artificial Sweeteners) ที่อนุญาตให้ใช้ได้ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : เพิ่ม Lycopene ในรายการวัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ข้อแนะนำการแสดงฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ผักผลไม้สด   , เริ่มบังคับใช้ 3 มิถุนายน 2548, วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ปริมาณสาร 3-MCPD ในโปรตีนไฮโดรไลซ์ด้วยกรด (Acid-Hydrolyzed Protein) และซอสสไตล์เอเชีย (Asian-Style Source) , วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : กำหนดปริมาณสารตะกั่ว (Lead) สูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ลูกกวาด (candy) , วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : วัตถุเจือปนอาหารกลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ (Intolerance Food Additive) , วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ฉลากอาหารก่อโรคภูมิแพ้ (Food Allergen Labeling) , วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : วัสดุไม้ที่ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์นำเข้า , วันที่เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบว่าด้วยการแจ้งล่วงหน้าก่อนการนำเข้า (Prior Notice of Imported Food Shipments Under Bioterrorism Act) , วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบว่าด้วยการกักกันสินค้าโดยฝ่ายบริหาร (Administrative Detention under Bioterrorism Act) , วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบว่าด้วยการจัดทำและเก็บรักษาข้อมูล(Establishment and Maintenance of Record under Bioterrorism) , วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนผู้ประกอบการด้านอาหาร(Registration of Food Facilities under Bioterrorism Act) , วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การแสดงฉลากอาหาร (Food Labeling) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมสำหรับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำผักผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำถามคำตอบ กฎระเบียบ HACCP สำหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คู่มืออันตรายในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และการควบคุมของ FDA (FDA Fish and Fishery Products Hazard and Control Guidance) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมสำหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ (Hazard Analysis and Critical Control Points) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การสุขาภิบาลสำหรับสถานประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำบรรจุในภาชนะปิดสนิทที่แปรรูปด้วยความร้อน (Thermally Processed Low-Acid foods Packaged in Hermetically Sealed Containers) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระดับดำเนินการของสิ่งบกพร่องและสารพิษหรือสารอันตรายในอาหาร (Food Defect Action Level) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : อาหารที่ทำให้เป็นกรด (Acidified Foods) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารและผลิตผลเกษตรของสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การกักกันสินค้าอาหารโดยไม่ผ่านการตรวจสอบของ FDA , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การกำกับดูแลกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารของสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : สรุปมาตรฐานอาหารบังคับของ FDA , วันที่เผยแพร่ 13 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง(21 CFR 161.190) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานกุ้งดิบชุบแป้งเคลือบขนมปังป่นแช่แข็ง(21 CFR 161.175-161.176) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานกุ้งในของเหลวบรรจุในภาชนะใสหรือทึบแสงที่ปิดสนิทกันอากาศ(21 CFR 161.173) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานปลาแปซิฟิคแซลมอนบรรจุกระป๋อง (21 CFR 161.170) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานหอยนางรมบรรจุกระป๋อง (21 CFR 161.145) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานถั่วพีแช่แข็ง (21 CFR 158.170) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานน้ำมะเขือเทศ (21 CFR 156.145) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานเห็ดบรรจุกระป๋อง (21 CFR 155.201) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานผักบางชนิดบรรจุกระป๋อง (21 CFR 155.200) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานซอสมะเขือเทศ (21 CFR 155.194) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานมะเขือเทศเข้มข้น (21 CFR 155.191) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานมะเขือเทศบรรจุกระป๋อง (21 CFR 155.190) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานถั่วพีบรรจุกระป๋อง (21 CFR 155.170) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานข้าวโพดบรรจุกระป๋อง (21 CFR 155.130) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานถั่วกรีนและถั่วแว๊กบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.120) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : สับปะรดบรรจุกระป๋องที่ใช้สารให้ความหวานสังเคราะห์(21 CFR 145.181) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานน้ำสับปะรด (21 CFR 146.185) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานสับปะรดบรรจุกระป๋อง(21 CFR 145.180) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบการตรวจสินค้าอาหารนำเข้าสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : บทบัญญัติการคุ้มกันสาธารณสุขและการตอบโต้การก่อการร้ายทางชีวภาพ , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : สรุปกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการนำเข้าสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 91 ฉบับ