FOOD LAW NEWS

อเมริกาเหนือ(North America)
รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
สหรัฐอเมริกา ( ทั้งหมด 93 ฉบับ )
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การแสดงฉลากแบบสมัครใจสำหรับอาหารที่มี/ไม่มี พืชดัดแปรพันธุกรรม   , เริ่มบังคับใช้ มีนาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 4 เม.ย. 2562

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : (ร่าง) คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การแสดงข้อมูล Added sugar ของน้ำผึ้ง, เมเปิ้ลไซรัป และผลิตภัณฑ์ แครนเบอร์รี่   , เริ่มบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2561, วันที่เผยแพร่ 30 พ.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปริมาณคาเฟอีนเข้มข้นสูง   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2561, วันที่เผยแพร่ 30 พ.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: ปริมาณการบริโภคอ้างอิงของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (ปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ 2561)   , เริ่มบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2561, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ค. 2561

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: อาหารทางการแพทย์   , เริ่มบังคับใช้ พฤษภาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 9 ก.พ. 2560

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การบังคับใช้เกี่ยวกับการแสดงปริมาณน้ำตาล, วิตามิน และแร่ธาตุ ในฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 1 ก.พ. 2560

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: ปริมาณการบริโภคอ้างอิงของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 12 ม.ค. 2560

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: สีเจือปนในอาหารสำหรับน้ำผักและผลไม้   , เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำ: การใช้คำว่า “Healthy” ในฉลาก สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริโภคของมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ กันยายน 2559, วันที่เผยแพร่ 15 ต.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบวัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2559, วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำ: นโยบายของ USFDA ในการแสดงสารอาหารและส่วนประกอบของอาหารที่มีปริมาณน้อยบนฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : การปรับปรุงฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการและการเสริมอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 26 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 28 ก.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : ขนาดบริโภคของอาหารเพื่อใช้เป็นปริมาณอ้างอิงสำหรับคำนวณข้อมูลโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 26 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 28 ก.ค. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการแสดงฉลากอาหาร: การระบุชื่อส่วนผสมผลิตภัณฑ์ Evaporated Cane Juice   , เริ่มบังคับใช้ 26 พ.ค. 2559, วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการแสดงฉลากอาหาร: การกล่าวอ้างปริมาณสารอาหารชนิด Alpha-Linolenic Acid, Eicosapentaenoic Acid, and Docosahexaenoic Acid Omega-3 Fatty Acids   , เริ่มบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2559, วันที่เผยแพร่ 7 เม.ย. 2559

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหารในการแสดงฉลากแบบสมัครใจสำหรับอาหารที่ไม่มีการใช้พืชดัดแปรพันธุกรรม   , เริ่มบังคับใช้ พฤศจิกายน 2558, วันที่เผยแพร่ 15 ธ.ค. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับข้อยกเว้น ข้อร้องเรียน และการแจ้งเตือน ฉลากอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้   , เริ่มบังคับใช้ มิถุนายน 2558, วันที่เผยแพร่ 1 ก.ค. 2558

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : สารห้ามใช้ในอาหารสำหรับมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ 4 พฤศจิกายน 2557, วันที่เผยแพร่ 11 พ.ย. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : การแสดงฉลากปราศจากกลูเต็นของอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 5 สิงหาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : การกล่าวอ้างปริมาณสารอาหารของ ALA, EPA, DHA Omega-3 Fatty Acids   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2559, วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : วัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้เติมโดยตรงลงในอาหารเพื่อการบริโภค: Advantame   , เริ่มบังคับใช้ 18 มิถุนายน 2557, วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการแสดงฉลากที่เหมาะสมของน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2557, วันที่เผยแพร่ 1 พ.ค. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการจำแนกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำจากเครื่องดื่ม   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2557, วันที่เผยแพร่ 5 ก.พ. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการพิจารณาเกี่ยวกับสาร (Substances) ที่เติมลงในอาหารและเครื่องดื่ม   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2557, วันที่เผยแพร่ 24 ม.ค. 2557

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับการใช้กลุ่มอาหาร (Food Category) ในการยื่นจดทะเบียนตามระบบ Food Facility Registration ตามกฎหมาย FSMA   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2555

  สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
 • สหรัฐอเมริกา : US_คำแนะนำการควบคุมซัลโมแนลลาในไข่ , วันที่เผยแพร่ 25 ม.ค. 2555

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการใช้ส่วนผสมและรังสีเพื่อลดจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ เนื้อบด และ เนื้อตัดแต่ง   , เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2543, วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2554

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: การควบคุมการทำประมงที่ผิด6 (IUU) , วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2553

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการควบคุมเชื้อ Salmonella และ Campylobactor ในสัตว์ปีก   , เริ่มบังคับใช้ พฤษภาคม 2553, วันที่เผยแพร่ 1 ต.ค. 2553

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: สีเจือปนอาหาร: สารสกัดโคชินิลและคาร์มีน , วันที่เผยแพร่ 4 ส.ค. 2553

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: ระดับที่แนะนำของสาร Deoxynivalenol (DON) ในผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี และธัญพืชสำหรับบริโภค , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : US: การกล่าวอ้างปริมาณแคลเซียมและวิตามินดีกับโรคกระดูกพรุน , วันที่เผยแพร่ 23 ก.ย. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : US: บทบัญญัติอาหารเสริมสุขภาพและการศึกษา , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : US: การแจ้งล่วงหน้าก่อนนำเข้าสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ค. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: บัญชีรายชื่อสัตว์น้ำที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 12 มี.ค. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: การกล่าวอ้างปริมาณสารอาหาร สำหรับอาหารเสริมและอาหารทั่วไป , วันที่เผยแพร่ 16 ม.ค. 2552

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: รับรองการฉายรังสีผักกาดแก้วสดและผักขมสด , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ย. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: การแสดงฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า   , เริ่มบังคับใช้ 30 กันยายน 2551, วันที่เผยแพร่ 28 ส.ค. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: ร่างข้อกำหนดเรื่องการควบคุมปริมาณเชื้อ Listeria monocytogenes ในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค , วันที่เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: อาหารทางการแพทย์ (Medical Foods) , วันที่เผยแพร่ 7 ม.ค. 2551

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: สีเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 6 ก.ย. 2550

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: ส่วนผสมของอาหารที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: กำหนดให้มะพร้าวเป็นอาหารก่อภูมิแพ้ , วันที่เผยแพร่ 14 พ.ค. 2550

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: สารให้ความหวานสังเคราะห์ (Artificial Sweeteners) ที่อนุญาตให้ใช้ได้ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: เพิ่ม Lycopene ในรายการวัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: ส่วนผสมของอาหารที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก , วันที่เผยแพร่ 11 ก.ค. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: ข้อแนะนำการแสดงฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ผักผลไม้สด   , เริ่มบังคับใช้ 3 มิถุนายน 2548, วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: ปริมาณสาร 3-MCPD ในโปรตีนไฮโดรไลซ์ด้วยกรด (Acid-Hydrolyzed Protein) และซอสสไตล์เอเชีย (Asian-Style Source) , วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: กำหนดปริมาณสารตะกั่ว (Lead) สูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ลูกกวาด (candy) , วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: วัตถุเจือปนอาหารกลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ (Intolerance Food Additive) , วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: ฉลากอาหารก่อโรคภูมิแพ้ (Food Allergen Labeling) , วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2549

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA : วัสดุไม้ที่ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์นำเข้า , วันที่เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA : วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : US-ระเบียบว่าด้วยการแจ้งล่วงหน้าก่อนการนำเข้า (Prior Notice of Imported Food Shipments Under Bioterrorism Act) , วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : US-ระเบียบว่าด้วยการกักกันสินค้าโดยฝ่ายบริหาร(Administrative Detention under Bioterrorism Act) , วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : US-ระเบียบว่าด้วยการจัดทำและเก็บรักษาข้อมูล(Establishment and Maintenance of Record under Bioterrorism) , วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : US-ระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนผู้ประกอบการด้านอาหาร(Registration of Food Facilities under Bioterrorism Act) , วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: การแสดงฉลากอาหาร (Food Labeling) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: กฎระเบียบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมสำหรับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: กฎระเบียบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำผักผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: คำถามคำตอบ กฎระเบียบ HACCP สำหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: คู่มืออันตรายในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และการควบคุมของ FDA (FDA Fish and Fishery Products Hazard and Control Guidance) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมสำหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ (Hazard Analysis and Critical Control Points) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: การสุขาภิบาลสำหรับสถานประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำบรรจุในภาชนะปิดสนิทที่แปรรูปด้วยความร้อน (Thermally Processed Low-Acid foods Packaged in Hermetically Sealed Containers) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA : ระดับดำเนินการของสิ่งบกพร่องและสารพิษหรือสารอันตรายในอาหาร (Food Defect Action Level) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: อาหารที่ทำให้เป็นกรด (Acidified Foods) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารและผลิตผลเกษตรของสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA : การกักกันสินค้าอาหารโดยไม่ผ่านการตรวจสอบของ FDA , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: กฎระเบียบหลักการปฎิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA: 6และกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารของสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:มาตรฐานอาหารบังคับของ FDA , วันที่เผยแพร่ 13 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง(21 CFR 161.190) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:กุ้งดิบชุบแป้งเคลือบขนมปังป่นแช่แข็ง(21 CFR 161.175-161.176) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:กุ้งในของเหลวบรรจุในภาชนะใสหรือทึบแสงที่ปิดสนิทกันอากาศ(21 CFR 161.173) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ปลาแปซิฟิคแซลมอนบรรจุกระป๋อง(21 CFR 161.170) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:หอยนางรมบรรจุกระป๋อง(21 CFR 161.145) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ถั่วพีแช่แข็ง(21 CFR 158.170) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:น้ำมะเขือเทศ(21 CFR 156.145) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:เห็ดบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.201) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ผักบางชนิดบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.200) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ซอสมะเขือเทศ(21 CFR 155.194) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:มะเขือเทศเข้มข้น(21 CFR 155.191) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:มะเขือเทศบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.190) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ถั่วพีบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.170) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ข้าวโพดบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.130) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:ถั่วกรีนและถั่วแว๊กบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.120) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:สับปะรดบรรจุกระป๋องที่ใช้สารให้ความหวานสังเคราะห์(21 CFR 145.181) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:น้ำสับปะรด(21 CFR 146.185) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:สับปะรดบรรจุกระป๋อง(21 CFR 145.180) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA;การตรวจสินค้าอาหารนำเข้าสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:บทบัญญัติการคุ้มกันสาธารณสุขและการตอบโต้การก่อการร้ายทางชีวภาพ , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • สหรัฐอเมริกา : USA:สรุปกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการนำเข้าสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 93 ฉบับ