FOOD LAW NEWS

  ������������������(Asia)
  รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
  ญี่ปุ่น ( ทั้งหมด 79 ฉบับ )
  • ญี่ปุ่น : ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร(ปรับปรุง 20 พฤษภาคม 2565)   , เริ่มบังคับใช้ 20 พฤษภาคม 2565, วันที่เผยแพร่ 6 พ.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร (ปรับปรุง 25 กุมภาพันธ์ 2565)   , เริ่มบังคับใช้ 25 กุมภาพันธ์ 2565, วันที่เผยแพร่ 9 มี.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 17 ธันวาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 7 ม.ค. 2565

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร ปี2564   , เริ่มบังคับใช้ 29 พฤาภาคม 2549 (ปรับปรุงล่าสุด 27 พฤษภาคม 2564), วันที่เผยแพร่ 8 มิ.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานการใช้วัตถุเจือปนอาหาร, แยกตามกลุ่มหน้าที่ (ปรับปรุง 3 กุมภาพันธ์ 2564)   , เริ่มบังคับใช้ 3 กุมภาพันธ์ 2564, วันที่เผยแพร่ 18 มี.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : บัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารประเภท Designated Food Additives, ปรับปรุง 15 มกราคม 2564   , เริ่มบังคับใช้ 15 มกราคม 2564, วันที่เผยแพร่ 18 มี.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานภาชนะบรรจุอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2562, วันที่เผยแพร่ 2 ม.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : รายชื่อสารเคมีตามระบบ Positive list ที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย   , เริ่มบังคับใช้ 30 พฤษภาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 4 ก.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : รายชื่อสารเคมีตกค้างในสินค้าประมงเพื่อการส่งออกไปญี่ปุ่น   , เริ่มบังคับใช้ 22 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 4 ก.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : รายชื่อสารเคมีตามระบบ Positive list ที่ห้ามพบในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2560, วันที่เผยแพร่ 8 ก.พ. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานการเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป   , เริ่มบังคับใช้ 27 ตุลาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : คุณลักษณะและมาตรฐานอาหาร, วัตถุเจือปนอาหาร และอื่นๆ ภายใต้กฎหมายสุขาภิบาลอาหาร พ.ศ. 2553   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2554, วันที่เผยแพร่ 11 มี.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : คำแนะนำในการแสดงฉลากโภชนาการ (เพิ่มเติม)   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2558, วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : เพิ่มเติมรายชื่อสินค้าอาหารดัดแปรพันธุกรรมที่ใช้เทคนิคดีเอ็นเอสายผสมที่ได้รับอนุญาต   , เริ่มบังคับใช้ 17 ตุลาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 24 ต.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : รายชื่อสินค้าอาหารดัดแปรพันธุกรรมที่ใช้เทคนิคดีเอ็นเอสายผสมที่ได้รับอนุญาต   , เริ่มบังคับใช้ 19 กรกฎาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ญี่ปุ่น : รายชื่อพืชที่ห้ามนำเข้าตามกฎหมาย Plant Protection Law   , เริ่มบังคับใช้ 10 ก.พ. 55, วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรอาหารที่ผลิตโดยใช้เทคนิค DNA สายผสม (Recombination DNA Techniques) , วันที่เผยแพร่ 28 มี.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร , วันที่เผยแพร่ 13 ก.ย. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 10 ส.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : คู่มือการควบคุมสุขอนามัยอาหารแปรรูปนำเข้า , วันที่เผยแพร่ 8 ก.พ. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : JP: หลักเกณฑ์สำหรับอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (FOSDU) , วันที่เผยแพร่ 28 ส.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : หลักเกณฑ์สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ (FOSHU) , วันที่เผยแพร่ 17 มิ.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ระเบียบการแสดงฉลากสารอาหาร (ฉบับแก้ไข) , วันที่เผยแพร่ 27 เม.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ระเบียบการแสดงฉลากอาหาร GMOs , วันที่เผยแพร่ 16 ม.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานการแสดงฉลากอาหารสด , วันที่เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานการแสดงฉลากอาหารแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 4 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ค่า Detection Limits ของสารตกค้างทางการเกษตรที่ห้ามพบในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : กำหนดให้ Malachite green เป็นสารเคมีทางการเกษตรที่ห้ามใช้ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ระเบียบการแสดงฉลากโภชนาการ (Nutrition Labeling Standard) , วันที่เผยแพร่ 3 ก.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ระบบการรับรองก่อนส่งออก (Pre-Certification System) , วันที่เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานผลไม้อบแห้ง (Dried fruit) , วันที่เผยแพร่ 31 ส.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานอาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง (Canned ready to eat food) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง (Frozen ready to eat) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานน้ำมันพืช (Vegetable oil) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเมล็ดพืชน้ำมัน (Oil seed) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเมล็ดงา (Sesame seed) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบแห้ง (Dried cashew nut) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (Instant noodles) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง (Dried rice noodles) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานแป้งมันสำปะหลัง (Tapioca starch) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานแป้งข้าวเจ้า (Rice flour) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานข้าวเจ้า (Rice) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานมันฝรั่ง (Potato) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานมะม่วงสด (Fresh mango) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานน้ำผลไม้พร้อมดื่มและน้ำผลไม้เข้มข้นบรรจุภาชนะปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานลิ้นจี่กระป๋อง (Canned Lychee) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานผลไม้แช่เยือกแข็ง (Frozen fruit) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง (Canned Mixed Fruit) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานสับปะรดกระป๋อง (Canned Pineapple) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเห็ดแช่แข็ง (Frozen mushroom) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานข้าวโพดอ่อนกระป๋อง(Canned babycorn) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานถั่วแระแช่แข็ง(Frozen green soybean) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : กฎระเบียบและขั้นตอนการนำเข้าอาหารแปรรูปของญี่ปุ่น , วันที่เผยแพร่ 26 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเห็ดบรรจุกระป๋อง (Canned Mushroom) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานหน่อไม้ฝรั่งสด (Fresh Asparagus) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานไก่แปรรูปแช่แข็ง (Processed frozen chicken) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเนื้อหมูแปรรูป (Processed Pork Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานไก่แช่แข็ง (Frozen Chicken Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเนื้อปูกระป๋อง (Canned crab meat Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานปูแช่แข็ง (Frozen Crab) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเนื้อปลาบดแช่แข็ง (Frozen Minced fish Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานไส้กรอกปลา แฮมปลา (Frozen fish sausage and Fish ham standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานกุ้งแช่แข็ง (Frozen shrimp Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานปลาทั้งตัวและปลาแบบฟิลเลตแช่แข็ง (Frozen fish and Frozen fish fillet Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานปลาหมึกแช่แข็ง (Frozen squid and Frozen Octopus Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าธัญพืชและผลิตภัณฑ์แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าเมล็ดพืชน้ำมันและผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆและเครื่องดื่ม , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าเครื่องเทศ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์นม , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าผั ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ประมง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าอาหารของญี่ปุ่น , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : กฎ ระเบียบ ในการนำเข้าอาหารของญี่ปุ่น , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานนมและผลิตภัณฑ์นม และระดับปริมาณวัตถุเจือปนอาหารและสีผสมอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร(JETRO ,2003) , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : General standard of food and Maximum residues limit of veterinary drug , pesticide and heavy metal contaminant in food (2003) , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 79 ฉบับ