FOOD LAW NEWS

เอเชีย(Asia)
ลำดับขั้นกฎหมาย : ประกาศ (Notification)
ญี่ปุ่น ( ทั้งหมด 1 ฉบับ )
  • ญี่ปุ่น : รายชื่อสารเคมีตามระบบ Positive list ที่ห้ามพบในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2560, วันที่เผยแพร่ 8 ก.พ. 2562

    สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 1 ฉบับ