FOOD LAW NEWS

  ������������������(Asia)
  รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
  จีน ( ทั้งหมด 105 ฉบับ )
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: เกณฑ์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 22 พฤศจิกายน 2564, วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณตกค้างสูงสุดของยาสัตว์ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2563, วันที่เผยแพร่ 15 พ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณตกค้างสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2563, วันที่เผยแพร่ 20 เม.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปรุงสุก   , เริ่มบังคับใช้ 23 มิถุนายน 2560, วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานน้ำมันพืช   , เริ่มบังคับใช้ 21 ธันวาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกสดและแช่แข็ง   , เริ่มบังคับใช้ 23 มิถุนายน 2560, วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานสารผสมสำหรับปรุงแต่งอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 21 ธันวาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 21 เม.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานซอสถั่วเหลือง   , เริ่มบังคับใช้ 21 ธันวาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 21 เม.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานการใช้สารเสริมทางโภชนาการในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2556, วันที่เผยแพร่ 4 เม.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 17 กันยายน 2560, วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ : ปริมาณสูงสุดของสารพิษจากเชื้อราในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 17 กันยายน 2560, วันที่เผยแพร่ 11 ต.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ผลไม้แปรรูป   , เริ่มบังคับใช้ 23 มิถุนายน 2560, วันที่เผยแพร่ 21 ก.พ. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: อาหาร เพื่อสุขภาพ   , เริ่มบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 9 ส.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: หลักเกณฑ์ทั่วไปของอาหารสูตรเฉพาะทางการแพทย์   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: การใช้วัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 18 ก.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณตกค้างสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 3 ก.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานทั่วไปสำหรับการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ   , เริ่มบังคับใช้ 20 เมษายน 2555, วันที่เผยแพร่ 19 ธ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: การแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อเพื่อการบริโภคแบบพิเศษ   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 5 ก.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: เกณฑ์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 26 ส.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานสุขอนามัย: ผักและผลไม้กระป๋อง   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2554, วันที่เผยแพร่ 21 ก.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร: นมผง   , เริ่มบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2553, วันที่เผยแพร่ 2 ก.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับการผลิตเยลลี่   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2552, วันที่เผยแพร่ 16 พ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรการเข้มงวดในการนำเข้านมผงสูตรสำหรับทารก   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2557, วันที่เผยแพร่ 13 พ.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานสุขอนามัยน้ำมันพืชสำหรับบริโภค   , เริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2548, วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • จีน : มาตรฐานการแสดงฉลากโภชนาการของอาหารบรรจุหีบห่อ   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2556, วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • จีน : CN: อาหารกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CN: การใช้สารเจือปนในภาชนะอาหารและวัสดุบรรจุภัณฑ์   , เริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 9 พ.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CN: มาตรฐานอาหารเสริมบรรจุกระป๋องสำหรับทารกและเด็กเล็ก , วันที่เผยแพร่ 8 มี.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CN: มาตรฐานฉลากเครื่องดื่มแอลกอออล์ในภาชนะบรรจุ   , เริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 5 ม.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CN: มาตรฐานครีม เนย และไขมันนมเข้มข้น , วันที่เผยแพร่ 17 ธ.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานนมดัดแปลง , วันที่เผยแพร่ 7 ต.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: ระเบียบด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 เม.ย. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานสินค้าผักดอง   , เริ่มบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Health Food) , วันที่เผยแพร่ 27 ม.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานแป้งสาลีทำแผ่นเกี๊ยว , วันที่เผยแพร่ 4 ธ.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานเกี๊ยวแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 27 ต.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH: กฎหมายอาหารปลอดภัย   , เริ่มบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2552, วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH: ข้อกำหนดพิเศษเพิ่มเติมการควบคุมบริหารความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 7 พ.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH : กำหนดปริมาณสารเมลามีนในผลิตภัณฑ์นม , วันที่เผยแพร่ 21 ต.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH : มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีของสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีศึกษา สินค้าผัก-ผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH : การเรียกคืนสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH : การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH : ข้อกำหนดสำหรับการรับรองสินค้าอินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 6 มิ.ย. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH : ข้อกำหนดการนำเข้าผลไม้ (AQSIQ 2004 Decree 68) , วันที่เผยแพร่ 26 ม.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานเครื่องเทศ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานน้ำมันพืชบริสุทธิ์ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานน้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานน้ำตาลทรายแดง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานน้ำตาลดิบ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : china: มาตรฐานขนมปังกรอบ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานคุกกี้ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานขนมปังอื่นๆ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานขนมปังฟู , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานขนมปังลักษณะเหนียว , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐาน Instant noodles , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานสตาร์ช (starch) , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานถั่ว(Nut) , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานถั่วและธัญพืชที่ผ่านการฉายรังสี , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานผักดอง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานเยลลี่ผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานน้ำมะเขือเทศ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานผลไม้แห้ง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานลำไยสด , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานลิ้นจี่กระป๋องในน้ำเชื่อม , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานลำไยกระป๋องในน้ำเชื่อม , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานสับปะรดกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานสับปะรดสด , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: ผักผลไม้สดที่ผ่านการฉายรังสี , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : สุขอนามัยผักผลไม้กระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: การสุ่มตัวอย่างเนื้อสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : เนื้อสัตว์ที่ผ่านการฉายรังสี , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: ไก่พะโล้กระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: Standard of Chinese Sausage , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานแฮมและไส้กรอก , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานน้ำมันหมู , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานเนื้อสุกรแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: Oyster and Mussel sauce Standard , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: Crab paste Standard , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: Shrimp sauce Standard , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: Fishgravy Standard , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานปู , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานปลา , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานสัตว์น้ำมีเปลือกแข็งพวกหอย , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานหอยนางรม , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานกุ้ง , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานหมึก , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China:การควบคุมสุขอนามัยและการวินิจฉัยคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: Classification of Canned Food , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: CNCA , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: SACS , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: AQSIQ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: วิธีการทดสอบตะกั่ว เถ้า และความชื้น , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: ปริมาณสารตกค้างในอาหารที่อนุญาต , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: Method for Food Hygienic Analysis , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China:คุณลักษณะวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร 2 , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: คุณลักษณะวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร 1 , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: กฎระเบียบด้าน GMOs ของจีน , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: งานตรวจสอบคุณภาพหลังจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: ขั้นตอนการทำงานของการควบคุมสุขอนามัยอาหารนำเข้า , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: การตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออกฉบับแก้ไข (2002) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China:พัฒนาการระบบควบคุมตรวจสอบการนำเข้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: การปฏิรูปองค์กรควบคุมตรวจสอบคุณภาพและตรวจโรคของจีน , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: ภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 105 ฉบับ