FOOD LAW NEWS

     อาเซียน(Asian)
     รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
     อินโดนีเซีย ( ทั้งหมด 7 ฉบับ )
     • อินโดนีเซีย : กฎหมายว่าด้วยการรับรองสินค้าฮาลาล   , เริ่มบังคับใช้ 17 ตุลาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2559

      สรุปสาระสำคัญ
     • อินโดนีเซีย : ปริมาณการปนเปื้อนจุลินทรีย์และสารเคมีในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 28 ตุลาคม 2552, วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2559

      สรุปสาระสำคัญ
     • อินโดนีเซีย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ 28 พฤษภาคม 2556

      สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
     • อินโดนีเซีย : การใช้วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 25 พ.ย. 2554

      สรุปสาระสำคัญ
     • อินโดนีเซีย : การแสดงฉลากสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ย. 2554

      สรุปสาระสำคัญ
     • อินโดนีเซีย : ID - ข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าอาหาร (Food Import Requirements) , วันที่เผยแพร่ 7 ม.ค. 2554

      สรุปสาระสำคัญ
     • อินโดนีเซีย : ID - ข้อกำหนดและขั้นตอนการนำเข้าสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

      สรุปสาระสำคัญ
     ทั้งหมด 7 ฉบับ