FOOD LAW NEWS

  ���������������������(Asian)
  รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
  มาเลเซีย ( ทั้งหมด 6 ฉบับ )
  • มาเลเซีย : ระเบียบการแสดงฉลาก , วันที่เผยแพร่ 26 ต.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • มาเลเซีย : พระราชบัญญัติอาหาร 281 ค.ศ.1983   , เริ่มบังคับใช้ 10 มีนาคม 2526, วันที่เผยแพร่ 8 ก.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • มาเลเซีย : MY - การจำแนกระดับคุณภาพ การบรรจุและการแสดงฉลาก , วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • มาเลเซีย : MY-มาตรฐานอาหารฮาลาล , วันที่เผยแพร่ 17 มี.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • มาเลเซีย : MY-ระเบียบการใช้วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 ต.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • มาเลเซีย : MY:การนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกหรือซากรวมถึงชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 6 ฉบับ