FOOD LAW NEWS

  ���������(Thailand)
  รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
  ไทย ( ทั้งหมด 379 ฉบับ )
  • ไทย : ฉบับที่ 234 (พศ. 2544 ) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 ( พศ. 2524 ) เรื่อง น้ำมันปาล์ม , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 237 ( พศ.2544 ) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 237 ( พศ.2544 ) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 238 ( พศ.2544 ) เรื่อง อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 240 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามนำเข้าหรือจำหน่าย , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 245 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 249 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 250 ( พ.ศ.2545 ) เรื่อง มาตรฐานกุ้งและกุ้งแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 239 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 193 ) พ.ศ.2543 , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 241 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี ( ฉบับที่ 2 ) , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 242 (พ.ศ. 2544 ) เรื่อง ผลิตภัณฑ์กระเทียม , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 243 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 235 (พศ.2544 ) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57 ( พศ. 2524 ) เรื่อง น้ำมันมะพร้าว , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 236 (พศ.2544 ) เรื่อง ไข่เยี่ยวม้า , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 244 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีวัตถุที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 246 ( พ.ศ.2544 ) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 217 ) พ.ศ. 2544 , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 247 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร ( ฉบับที่ 2 ) , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 248 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ( ฉบับที่ 2 ) , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2531) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6005-2549 เรื่อง เนื้อแพะ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 31 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6400-2548 เรื่อง ฟาร์มโคเนื้อ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6700-2548 เรื่อง เนื้อไก่ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6701-2548 เรื่อง เนื้อเป็ด , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6702-2548 เรื่อง , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6703-2548 เรื่อง ไข่เป็ด , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6703-2548 เรื่อง ไข่เป็ด , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6900-2546 เรื่อง ฟอร์มเป็ดพันธุ์และเป็ดเนื้อ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2599 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6905-2548 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดไข่ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6906-2549 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์นกกระทา , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7001-2547 เรื่อง ปลานิล , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7002-2548 เรื่อง กุ้งก้ามกราม , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7004-2548 เรื่อง ปูม้า , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7005-2548 เรื่อง ปลาหมึก , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7014-2548 เรื่อง ปลาแล่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.8200-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6004-2549 เรื่อง เนื้อแกะ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9000-2546 เรื่อง เกษตรอินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 34 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 46 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9001-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9001-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9002-2547 เรื่อง สารพิษตกค้าง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9002-2549 เรื่อง สารพิษตกค้าง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9003-2547 เรื่อง สารพิษตกค้าง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9004-2547 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9008-2549 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 35 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9010-2549 เรื่อง หลักการวิเคราห์ความเสี่ยงของอาหารที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 41 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9011-2549 เรื่อง การประเมินความเป็นไปได้ในการก่อภูมิแพ้ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9012-2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากพืชตัดต่อดีเอ็นเอ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9013-2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตโดยใช้จุลินทรีย์ตัดต่อดีเอ็นเอ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9535-2547 เรื่อง ข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2547) ออกตามความใน พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7405-2547 เรื่อง การปฏิบัติทางประมงที่ดีสำหรับการเลี้ยงปลานิล , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9000-2548 เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม2 ปศุสัตว์อินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9007-2548 เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9009-2549 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9005-2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรองQและ Q Permium กับสินค้Qาเกษตรและอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2548) เรื่อง พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2499) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2499 ) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2505) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกษ.1-2546 เรื่อง ลำไย , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.2-2546 เรื่อง มังคุด , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.3-2546 เรื่อง ทุเรียน , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.4-2546 เรื่อง สับปะรด , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2514) เรื่อง กำหนดชนิดและคุณภาพของสินค้าที่ผลิตในโรงงาน ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับหัวมันสำปะหลัง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ให้โรงสีข้าวซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตวันละ 25 ตันขึ้นไปมีเครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกและเครื่องวัดความชื้นข้าว , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.11-2549 เรื่อง ลองกอง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.12-2549 เรื่อง เงาะ , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2507) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.1500-2547 เรื่อง หน่อไม้ฝรั่ง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.1501-2547 เรื่อง กระเจี๊ยบเขียว , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.1502-2547 เรื่อง พริก , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2512) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.2500-2548 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหน่อไม้ฝครั่ง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2520) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6000-2547 เรื่อง เนื้อสุกร , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6002-2547 เรื่อง เนื้อกระบือ , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6003-2548 เรื่อง น้ำนมดิบ , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมคณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2499) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.8-2549 เรื่อง เนื้อลำไยอบแห้ง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2499) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6704-2549 เรื่อง ไข่นกกระทา , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.1000-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับลำไย , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2505) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2508) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2536) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6400-2548 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2531) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.5-2546 เรื่อง มะม่วง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : โรงงาน พ.ศ. 2535 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.0006-2548 เรื่อง กล้วย , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2505) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2536) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2532 ) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2504) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2512) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.2501-2548 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกระเจี๊ยบเขียว , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2536) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2520) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ (14 พ.ศ. 2536) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.2502-2548 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพริก , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.4000-2546 เรื่อง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.4000-2546 เรื่อง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.4400-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6001-2547 เรื่อง เนื้อโค , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2502 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2499) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2504) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7-2549 เรื่อง ลิ้นจี่ , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2512) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9-2549 เรื่อง เนื้อลำไยอบแห้งสำหรับแปลรูป , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.10-2549 เรื่อง ลำไยอบแห้งทั้งเปลือก , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2522) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 รัฐมนตรี , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ซ.2522 , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที 6 ( พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2525 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) ออกตามคาวมในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : สุรา พ.ศ.2493 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : อาหาร พ.ศ.2522 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การนำเมล็ดพันธุ์พืชเข้ามาในราชอาณาจักรโดยขอให้แนบหนังสือรับรองจากประเทศผู้ส่งออกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่มิไช่พืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การขออนุญาตนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 ที่แก้ไขแล้ว (ฉบับที่๓) พ.ศ.2544 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การรับรองพืชที่ปลูกในประเทศไทยเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม พ.ศ.2543 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดแนวทางปฎิบัติสำหรับขออนุญาตนำเข้าหรือนำผ่าน ซึ่งสิ่งต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 (ฉบบับที่2 ) พ.ศ. 2537 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2544 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดข้อความอื่นที่กำหนดให้มีฉลาก ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 (ฉบับที่๒) พ.ศ.2533 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดวัตถุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะและขนาดบรรจุป๋อยเคมีเพื่อการค้า และเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรอง (ฉบับที่๒) พ.ศ.2526 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดวัตถุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะ และขนาดบรรจุปุ๋ย เพื่อการค้า และเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรอง (ฉบับที่๔) พ.ศ.2533 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์ใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 พ.ศ.2545 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฎิบัติการให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๒) พ.ศ.2536 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตาม พ.ร.บ. พันธุ์พพืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๒) พ.ศ.2536 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การรับรองเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (DxP) ให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามพระราชบัญยัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 พ.ศ.2543 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชให้เป็นพืชสงวนตาม พ.ร.บ. พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๒) พ.ศ.2542 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านพืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๓) พ.ศ.2540 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

  • ไทย : กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชให้เป็นพืชสงวนตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉลับที่๑) พ.ศ.2542 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2535 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤษศาสตร์ของพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : พืชอนุรักษ์ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๓) พ.ศ.2534 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : หลักเกณฑ์ วิฑีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรองตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518(ฉบับทื่๑) พ.ศ.2536 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : หลักเกณฑ์และวิธีการขยายพันธุ์เทียม ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2536 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การอนุญาตให้ทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์ในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 (ฉบับที่๘) พ.ศ.2538 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดวัตถุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะและขนาดบรรจุปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า และเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรอง (ฉบับที่๓) พ.ศ.2528 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การรับรองพันธุ์พืชให้เป็นพันธุ์พืชรับรองตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2529 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๒) พ.ศ.2538 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

  • ไทย : ปุ๋ย พ.ศ.2518 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : พันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ให้ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงกุ้งทะเลมาจดทะเบียนและขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ระบุชื่อวัตถุเป็นวัตถุมีพิษตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดข้อความอื่นที่กำหนดให้มีฉลากตามระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2528 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดชนิดดและชื่อพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมตาม พ.ร.บ. พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๓) พ.ศ.2543 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และวิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุควบคุม ตาม พ.ร.บ. พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๓) พ.ศ.2543 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 พ.ศ.2545 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : พืชอนุรักษ์ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๔) พ.ศ.2540 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุมตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2535 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การขอรับใบแทนใบรับรองปลอดศัตรูพืชและการออกใบแทนใบรับรองปลอดศัตรูพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 พ.ศ.2545 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชให้เป็นพืชสงวนตาม พ.ร.บ. พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2535 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๒) พ.ศ.2541 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การรับรองเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามพระราชบัญญัติพันูพืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2536 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การประมง พ.ศ.2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2490) เรื่องชื่อเครื่องมือในพิกัดออกตามความใน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2490) เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2490) เรื่องการขออาชญาบัตรออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2490) เรื่องใบอนุญาตรายบุคคลออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2490) เรื่องการติดโคมไฟและเครื่องหมายออกตามความใน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2490) เรื่องการอุทรณ์ออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2428 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2490) เรื่องการขออนุญาตและจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมงการค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผ/ภ สัตว์น้ำ และ อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2491) เรื่องการกำหนดอัตราเงินอากรออกตามความใน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2492) เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2506) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : โรคระบาดสัตว์ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2521) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กักพืช พ.ศ.2507 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กฏกระทรวง (พ.ศ.2543) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.2542 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : พันธุ์พืช พ.ศ.2518 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2530) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2507) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2507) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2521) เรื่องอกตามความใน พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2521) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2490) เรื่องการกำหนดอัตราเงินอากรออกตามความใน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2490) เรื่องที่อนุญาตออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ.2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2490) เรื่องบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2522) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ.2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2536) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ พ.ศ. 2545 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2499) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กฏกระทรวง (พ.ศ.2536) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2499) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ และ จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ และ จำหน่ายเนื้อส้ตว์ พ.ศ.2535 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2490) เรื่องประมูลออกตามความใน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2439) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2521) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2490) เรื่องบ่อล่อสัตว์น้ำออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที 15 (พ.ศ.2502) เรื่อง ออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2539) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2507) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2544 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2521) ออกตามความใน พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : เรื่อง กำหนดการควบคุมการค้าสัตว์ และ ซากสัตว์ พ.ศ.2546 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กฏกระทรวง (พ.ศ.2503) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ และ จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ และ จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2536) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2536) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : เรื่อง การนำเข้า นำออก หรือ นำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ หรือ ซากสัตว์ พ.ศ. 2544 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กฏกระทรวง (พ.ศ.2526) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์ และ จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2499) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 229 (พ.ศ.2544) เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 162 พ.ศ.2538 , วันที่เผยแพร่ 10 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 232 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2522 ) , วันที่เผยแพร่ 10 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 231 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 230 (พ .ศ. 2544 ) เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 10 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 233 ( พศ. 2544 ) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 ( พ.ศ.2522 ) เรื่อง กำหนดน้ำมันถั่วลิสงเป็นอาหารควบคุมเฉพาะและกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลากสำหรับน้ำมันถั่วลิสง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 221 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดประเภทอาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหารที่ฉลาก , วันที่เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 222 (พ.ศ.2544) เรื่อง ไอศกรีม , วันที่เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 223 (พ.ศ.2544) เรื่อง วัตถุแต่งกลิ่นรส , วันที่เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 224 (พ.ศ.2544 ) เรื่อง ขนมปัง , วันที่เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 227 (พ.ศ.2544) เรื่อง เนย , วันที่เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) เรื่อง หมากฝรั่งและลูกอม , วันที่เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 225 (พ.ศ.2544) เรื่อง น้ำเกลือปรุงอาหาร , วันที่เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 226 (พ.ศ.2544) เรื่อง เนยใสหรือกรี (Ghee) , วันที่เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : 539/2547 เรื่อง งาดำผงสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 21 ส.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวดของไทย , วันที่เผยแพร่ 17 ต.ค. 2548

  • ไทย : รายชื่อเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ห้ามมิให้นำเข้าโดยมิได้รับอนุญาต , วันที่เผยแพร่ 17 ต.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจรับรองสัตว์น้ำส่งออก , วันที่เผยแพร่ 17 ต.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 220 (พ.ศ. 2544) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 219 (พ.ศ.2544) เรื่อง 2 (ฉบับที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 218 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดนมโคเป็นอาหารควบคุมเฉพาะและกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและวิธีการผลิต (ฉบับที่ 3) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 217 (พ.ศ.2544) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 215) พ.ศ.2544 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 216 (พ.ศ. 2544) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 192 (พ.ศ. 2543) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 215 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 214 (พ.ศ.2543) เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 213 (พ.ศ. 2543) เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 212 (พ.ศ. 2543) เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 211 (พ.ศ. 2543) เรื่อง น้ำผึ้ง , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 210 (พ.ศ. 2543) เรื่อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 209 (พ.ศ. 2543) เรื่อง เนยแข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 208 (พ.ศ.2543) เรื่อง ครีม , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 207 (พ.ศ.2543) เรื่อง เนยเทียม , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 206 (พ.ศ. 2543) เรื่อง น้ำมันเนย , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 205 (พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำมันและไขมัน , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 204 (พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำส้มสายชู , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 203 (พ.ศ. 2543) เรื่อง น้ำปลา , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 202 (พ.ศ.2543) เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 201 (พ.ศ.2543) เรื่อง ซอสบางชนิด , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 200 (พ.ศ.2543) เรื่อง ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 199 (พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำแร่ธรรมชาติ , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 198 (พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 197 (พ.ศ. 2543) เรื่อง กาแฟ , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 196 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ชา , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 195 (พ.ศ.2543) เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 194 (พ.ศ.2543) เรื่อง ฉลาก , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 193 (พ.ศ.2543) เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 191 (พ.ศ.2543) เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 189) พ.ศ.2542 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 184 (พ.ศ.2542) เรื่อง น้ำมันปาล์ม (ฉบับที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 179 (พ.ศ.2540) เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 174 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามนำเข้าหรือจำหน่าย , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 171 (พ.ศ. 2539) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 169 (พ.ศ.2538) เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ฉลากอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 168 (พ.ศ. 2538) เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ฉลากอาหารทารก และอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 167 (พ.ศ.2538) เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ฉลากนมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลง สูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 163 (พ.ศ.2538) เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537) เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 154 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 153 (พ.ศ.2537) เรื่อง เกลือบริโภค , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536) เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 150 (พ.ศ. 2536) เรื่อง ข้าวเติมวิตามิน , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535) เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง (ฉบับที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2532) เรื่อง อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 119 (พ.ศ.2532) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 117 (พ.ศ.2532) เรื่อง ขวดนม , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 116 (พ.ศ.2531) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี (ฉบับที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 113 (พ.ศ.2531) เรื่อง โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 111 (พ.ศ.2531) เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุพลาสติก การใช้ภาชนะบรรจุพลาสติก และการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 103 (พ.ศ.2529) เรื่อง กำหนดกรรมวิธีการผลิตอาหารซึ่งมีการใช้กรรมวิธีการฉายรังสี , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 102 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 100 (พ.ศ.2529) เรื่อง การแสดงฉลากของวุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่ , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 99 (พ.ศ.2529) เรื่อง นมเปรี้ยว (ฉบับที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ำแข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2525) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2524) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำมันมะพร้าว , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำมันปาล์ม , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2524) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2522) , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 46 (พ.ศ.2523) เรื่อง นมเปรี้ยว , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2523) เรื่อง แป้งข้าวกล้อง , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 38 (พ.ศ.2522) เรื่อง กำหนดวัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหารเป็นอาหารควบคุมเฉพาะและกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) เรื่อง กำหนดน้ำมันถั่วลิสงเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ และกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลาก สำหรับน้ำมันถั่วลิสง , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2522) เรื่อง กำหนดสีผสมอาหารเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ และกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน การใช้ , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ขั้นตอนการขอรับรองและขอใช้มาตรฐานอาหารฮาลาล , วันที่เผยแพร่ 27 พ.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : 1080-2535 เรื่อง กะปิ , วันที่เผยแพร่ 2 ธ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : TH-มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุกรสดแช่เย็นและเยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 2 ธ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกสินค้าประมง , วันที่เผยแพร่ 5 ก.พ. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออก , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การขอหนังสือรับรองและเครื่องหมายฮาลาลในประเทศไทย , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : หลักเกณฑ์การพิจารณารับจดทะเบียนสารเคมีที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ , วันที่เผยแพร่ 24 มี.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : Drug approved for use in Aquaculture and Poultry in Thailand , วันที่เผยแพร่ 28 ก.พ. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกสินค้าทั่วไป , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกเครื่องดื่ม , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

  • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกเครื่องเทศและเครื่องปรุงรส , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกข้าว และผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกน้ำตาล กากน้ำตาล และขนมหวาน , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกผักผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ระเบียบสำหรับฉลากอาหารส่งออกของไทย , วันที่เผยแพร่ 16 ต.ค. 2545

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 379 ฉบับ