FOOD LAW NEWS

ทั้งหมด มี 470 รายการ

EU กำหนดค่าตกค้างสูงสุดของ Glycidyl fatty acid esters ในอาหาร

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/290 of 26 February 2018 amending Regulation (EC) No 18...

มาเลเซียเตรียมเข้มตรวจสินค้าจากไทย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้มีรายงานแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ  ประจำกรุงจาการ์ตา เนื้อหาว่าด้วยกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ได้มีก...

EU ปรับค่า MRLs ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในสินค้าพืชและสัตว์

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดให้ปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่สามารถตกค้างในสินค้าพืชและสัตว์ จำนวน ...

EU แก้ไขบัญชีรายชื่อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยัง EU ได้

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2018/233 of 15 February 2018 amending Decision 2...

นิวซีแลนด์ ประกาศแก้ไขปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด สำหรับสารเคมีทางการเกษตรหรือทางปศุสัตว์ ปี 2561

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานของนิวซีแลนด์ (Ministry of Primary Industries, MPI) ได้ประกาศแก้ไขปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดส...

EU ระงับการใช้ Calcium Sorbate (E 203)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/98 of 22 January 2018 amending the Annexes II and III to Regula...

EU อัพเดทรายชื่อ Novel Food

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไขระเบียบใหม่ใน Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 of 20 December 2017 establ...

EU แก้ไขข้อกำหนดสาร Microcrystalline cellulose (E460(i))

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/75 of 17 January 2018 amending the Annex to Regulation (EU...

EU แก้ไขรายการสารที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตพลาสติก ที่ใช้สัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/79 of 18 January 2018 amending Regulation (EU) No 10/2011 ...

FSANZ อนุญาตขายข้าว GM ใน AUS&NZ

 สำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Food Standard Australia New Zealand : FSANZ) ได้ออกประกาศอนุญาตให้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสีทองด...