FOOD LAW NEWS

  ทั้งหมด มี 567 รายการ

  EU อนุญาต E476 ในอิมัลชันจากน้ำมันพืชชนิดเหลว

  คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2020/355 ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้ใช้สาร polyglycerol polyricinoleate (E476) เพื่อทำหน้า...

  ญี่ปุ่นปรับแก้ไขปริมาณสารตกค้างสูงสุด ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชในอาหาร

  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ออกประกาศแก้ไข &l...

  ญี่ปุ่นอนุญาตให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องติดฉลาก

  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) ได้ออกประกาศแก้ไข “กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธ...

  เกาหลีใต้แก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารและ MRLs

  สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) ได้ลงประกาศแจ้งเวียนมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) สำหรับประเทศสมาช...

  ญี่ปุ่นผ่อนปรนข้อกำหนดด้านระเบียบการแสดงฉลากอาหาร ในช่วงการระบาดของ COVID-19

  เนื่องจากสภาวการณ์การระบาดของ COVID-19 ผู้ประกอบการญี่ปุ่นบางรายมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือใช้ส่วนประกอบอาหารที่แตกต่างออกไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเ...

  ออสซี่ปรับกฎระเบียบนำเข้าสินค้ากุ้ง

  กรมวิชาการเกษตรน้ำและสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลีย ประกาศปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการนำเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งเพื่อการบริโภค

  กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6)

  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ซึ่ง...

  SFA ประกาศ ปรับค่า MRLs สำหรับสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช และยาสัตว์ตกค้างที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับอนุญาตในอาหาร

    เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 หน่วยงานอาหารของสิงคโปร์ (Singapore Food Agency - SFA) ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ไ...

  สินค้านำเข้าเกาหลีใต้ ต้องมีระบบ HACCP

  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 กระทรวงความมั่นคงด้านอาหารและยาของเกาหลีใต้ (Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ...

  แคนาดา ประกาศอนุญาตให้ใช้ Invertase จากแหล่งสิ่งที่มีชีวิตเป็นวัตถุเจือปนอาหาร

   เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) อนุญาตให้ใช้ Invertase จากแหล่งสิ่งที่มีชีวิตที่มาจาก Aspergillus fijiensis......