FOOD LAW NEWS

ทั้งหมด มี 462 รายการ

สาธารณรัฐเกาหลีประกาศตรวจสอบสินค้า อาหารนำเข้าที่มีส่วนผสมของลูกยอ (Noni)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 MFDS ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ออกประกาศตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้าที่มีส่วนผสมของลูกยอ (Noni) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรา 22 ...

EU ไม่ต่ออายุให้สาร propiconazole เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1865 of 28 November 2018 concerning the no...

EU ปรับปรุงการกำหนดค่า MRLs

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/15164 of 10 October 2018 amending Annexes II, III and IV to Reg...

นิวซีแลนด์เพิ่มกฎระเบียบด้านสวัสดิภาพสัตว์

กระทรวงอุตสาหกรรมปฐมภูมิของนิวซีแลนด์ (Ministry for Primary Industries : MPI) ได้ประกาศมาตรการด้านสวัสดิภาพสัตว์เพิ่มจากเดิมอีก 45 รายการ โดยครอบคลุมข...

EU ปรับแก้ไขค่า MRLs ของ Flubendiamide ในผลไม้

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศแก้ไขกฎระเบียบ Corrigendum to Commission Regulation (EU) 2018/832 โดยได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดใน...

EU ประกาศบังคับติดฉลากอาหาร 3 ประเภท ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศคำสั่ง COMMISSION DECISION (EU) 2018/1701 of 7 November 2018 on the proposed citizens...

ออสเตรเลีย ประกาศเงื่อนไขการใช้และตรวจสอบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในปลาทูน่าและปลากะพงขาว ณ ด่านนำเข้า ฉบับปรับปรุง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย ประกาศอาหารนำเข้าเลขที่ 12-18 เรื่อง การควบคุม ณ ด่านนำเข้า เกี่ยวกับการใช้ก๊าซคาร์บอ...

EU ปรับข้อกำหนดเฉพาะของอาหารเสริมกลุ่ม 17 (Food supplements as defined in Directive 2002/46/EC)

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/1497 of 8 October 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 1...

EU ประกาศอนุญาตให้ใช้ Caffeine และ Theobromine เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสในอาหาร

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1482 of 4 October 2018 amending Annex I to Regulation (EC) ...

EU ปรับข้อกำหนดวัตถุเจือปนอาหาร Sorbitan esters

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1462 of 28 September 2018 amending the Annex to Regulation ...