FOOD LAW NEWS

  ทั้งหมด มี 567 รายการ

  USDA ปรับปรุงรายชื่อสารเคมีที่อนุโลมให้ใช้ในสินค้าเกษตรอินทรีย์

  เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้เผยแพร่ระเบียบฉบับสุดท้าย (Final Rule) ใน Federal Register โดยเพิ่มสาร 3 ชนิด ลงในรายการสาร...

  ระเบียบการเปิดเผยข้อมูลอาหารทางวิศวกรรมชีวภาพ (Bioengineered Food) ของสหรัฐฯ ต้องปฏิบัติตามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Agriculture : USDA) ได้ออกระเบียบ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลอาหารทางวิศวกรรมชีวภาพ (National Bioengineered F...

  ไต้หวันออกข้อกำหนดการติดฉลากของ 2′-fucosylactose ที่ผลิตโดย Genetically Modified E.coli

  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวันได้เผยแพร่ข้อบังคับเรื่อง “ข้อกำหนดการใช้ข้อจำกัดและการติดฉลากของ 2&prim...

  เม็กซิโกเผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการแสดงฉลากด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ (Front of Pack Labeling) ฉบับใหม่

  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 หน่วยงานดูแลด้านความเสี่ยงทางสุขภาพและสุขอนามัยของเม็กซิโก (Mexico’s Health and Sanitary Risks Authority : COFEPRIS)...

  กฎระเบียบออร์แกนิคใหม่ของ EU เตรียมบังคับใช้ 2565

  สหภาพยุโรปได้ปรับปรุงกฎระเบียบควบคุมการผลิตและค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ และออกเป็นกฎระเบียบใหม่หมายเลข (EU) 2018/848 ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน...

  สหรัฐอเมริกาประกาศให้งา (sesame) เป็นสารก่อภูมิแพ้

   เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 รัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้ประกาศกฎระเบียบ Food Allergy Safety, Treatment, Education, and Research Act of 2021 หรือที่เรียก...

  ฮ่องกงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับวัตถุอันตรายในอาหาร

  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ศูนย์ความปลอดภัยด้านอาหารของฮ่องกง (Centre for Food Safety, Hong Kong) ได้ออกระเบียบภายใต้มาตรา 55 ของกฎหมายสาธารณสุ...

  EFSA ปรับแก้ค่าปริมาณสาร Folpet ตกค้างสูงสุด ที่ยอมให้พบได้ในผลิตภัณฑ์ธัญพืช

       เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ได้ออกประกาศปรับแก้ค่าปร...

  แคนาดาเสนอปรับค่า Methoprene ในผลิตภัณฑ์นม

  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564 หน่วยงานกำกับดูแลการจัดการศัตรูพืชของแคนาดา (Health Canada’s Pest Management Regulatory Agency : PMRA) ได้ออกร่า...

  แคนาดาประกาศอนุญาตให้ใช้ Potassium Aluminum Sulphate ในแมงกะพรุนดองเค็ม (Salted Jellyfish)

   เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ประกาศ “อนุญาตให้ใช้ Potassium Aluminum Sulphate เป็นสารให้ความคงต...